วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ทำเนียบผู้บริหารในอดีต

ทำเนียบผู้บริหารในอดีต

นายปลอดประสพ สุรัสวดี
(ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2545 - พ.ย. 2545)

ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี สาขาการประมง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการประมง
  Oregon State University USA
 • ระดับปริญญาเอก สาขานิเวศวิทยา
  University of Manitoba CANADA 
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์
(ดำรงตำแหน่ง พ.ย. 2545 - มิ.ย. 2549) 

ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี สาขาการประมง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารแหล่งน้ำ
  Fisheries and wildlife Michigan State University USA
 • ระดับปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมสัตว์น้ำ
  Zoology University of Manitoba CANADA

นางนิศากร โฆษิตรัตน์
(ดำรงตำแหน่ง พ.ย. 2549 - ก.ย. 2551)

ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาโท สาขาEnvironmental Technology & Management
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
นายสำราญ รักชาติ
(ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2551 - มิ.ย. 2552

ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวนศาสตร์ วนศาสตร์ทั่วไป
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ระดับปริญญาโท สาขาบริหารงานป่าไม้
  ทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
นายวิชาญ ทวิชัย
(ดำรงตำแหน่ง มิ.ย. 2552 - ก.ย. 2552)

ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยบูรพา
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
(ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2552 - พ.ย. 2552

ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี สาขรัฐศาสตร์ การปกครอง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร การปกครอง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
(ดำรงตำแหน่ง เม.ย. 2553 - ก.ย. 2553)

ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี สาขาสุขาภิบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
(ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2553 - ก.ย. 2554

ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาโท Human Settlements Development
  Asian Institute of Technology
 • ระดับปริญญาโท Economics. Notre Dame University
 • ระดับปริญญาเอก Labour Economics.
  Notre Dame University 
 
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์
(ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2554 - ต.ค. 2555)

ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นายนพพล ศรีสุข
(ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2555 - ก.ค. 2557

ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี สาขาEconomics Centro Escolar University
 • ระดับปริญญาโท สาขาPsychology Araullo Lyceum
 • ระดับปริญญาเอก สาขาGuidance and Counseling Ortanez University

นายชลธิศ สุรัสวดี
(ดำรงตำแหน่ง ก.ค. 2557 - ต.ค. 2558)

ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวนศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ระดับปริญญาโท สาขาวนศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
(ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2558 - ก.ค. 2560)

ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวนศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖