การประชุมการป่าไม้ 2561
วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

"ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" หมายความว่า สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ําชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ํา ที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ําทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ระบบนิเวศ ทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

"เขตอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่รักษาพืชพันธุ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และเขตพื้นที่คุ้มครองอย่างอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายกําหนด

ที่มา : มาตรา 3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558  

ประวัติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จากการพัฒนาของประเทศในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น การทำการประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การพัฒนาแหล่งชุมชนและอื่นๆ ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมาก ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลมาก จนเกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ และมีการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรง พื้นที่ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ แหล่งปะการังและหญ้าทะเล อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมเช่นกัน ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ลดลงอย่างมาก ประกอบกับสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำเสื่อมโทรม ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต และขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ

ตระหนักว่าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่มีเอกภาพ ขาดการบูรณาการ และไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ จึงได้มีการปฏิรูประบบราชการและมีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรวมทั้งการจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยรวมงานที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากกรมประมง กรมป่าไม้ และกรมพัฒนาที่ดินในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

โดยมีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ดินชายทะเล ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 

 

จรรยาข้าราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใดที่ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม

  • ความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และองค์กร รวมั้งเสียสละผลประโยขน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ง่าย และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย

  • ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

มีจิตใจพร้อมให้บริการต่อผู้รับบริการ โดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม มีน้ำใจ เมตตา และเอื้อเฟื้อ ด้วยความเต็มใจปราศจากอคติ

  • การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยความรอบคอมแล้วเสร็จตามกำหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามัคคีและมีการทำงานเป็นทีม 

มาตรฐานจริยธรรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

D-Democracy    ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

M-Man               ใส่ใจความเป็นมนุษย์

C-Creative         ไม่หยุดความคิดสร้างสรรค์

R-Resources      จัดการทรัพยากรอย่างมืออาชีพ  

วิสัยทัศน์ประเทศที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

1. ความมั่นคง : ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ

2. ความมั่งคั่ง : ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ความยั่งยืน : การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ

ที่มา : ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579 )

เอกสารแนบ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖