การประชุมการป่าไม้ 2561
วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

 สำนักงานอธิบดี
 
 สำนักงานเลขานุการกรม
 
 กองแผนงาน
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
 
  สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 
  สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
 
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
 • ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน
 • ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายฝั่ง
 • ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์
 • ส่วนป้องกันและปราบปราม
 • ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง
 • ส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง
       - ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง (ตราด)
       - ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง (ระนอง)
       - ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง (นครศรีธรรมราช)
  กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
 
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนจัดการพื้นที่ชายฝั่งและส่งเสริมความร่วมมือชุมชน
 • ส่วนนโยบายและแผนการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
 • ส่วนสำรวจ รังวัด และประเมินพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง
 • ส่วนศึกษาวิจัยพื้นที่ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)
  
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ระยอง)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน จันทบุรี)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ขลุง จันทบุรี)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (น้ำเชี่ยว ตราด)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 45 (ด่านเก่า ตราด)
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
       - หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ตราด)
 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ
 • ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ตราด)

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)
 
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (ชลบุรี)
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (สมุทรสาคร)
 
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7 (สมุทรสงคราม)      
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (เพชรบุรี)
 
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
       - หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เพชรบุรี)
 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)
 
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา)
 
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ปัตตานี)
 
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน
       - 
  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 39 (ปัตตานี)
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
       - หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ปัตตานี)
 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชากา
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (พังงา)
 
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (กะเปอร์ ระนอง)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (เมือง ระนอง)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11 (ละอุ่น ระนอง)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 (ตะกั่วป่า พังงา)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 17 (คุระบุรี พังงา)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 18 (บางวัน พังงา)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 19 (ลำแก่น พังงา)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20 (วังหม้อแกง พังงา)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 21 (ทับปุด พังงา)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 22 (ตะกั่วทุ่ง พังงา)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 42 (สุขสำราญ ระนอง)
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
       - หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (พังงา)
 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ภูเก็ต)
 
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (ตรัง)
 
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 30 (วังวน ตรัง)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 31 (สิเกา ตรัง)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 32 (ย่านตาขาว ตรัง)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 33 (ปะเหลียน ตรัง)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34 (ตำมะลัง สตูล)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 (เจ๊ะบิลัง สตูล)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 36 (ละงู สตูล)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 37 (ทุ่งหว้า สตูล)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 40 (บางสัก ตรัง)
       - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 41 (ท่าแพ สตูล)
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖