วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูง

 

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
Mr. Jatuporn Buruspat

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 
 
นายโสภณ ทองดี
Mr. Sopon Thongdee


รองอธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง

 
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
Mr. Sakda Wichiansin


รองอธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง

ผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 - ว่าง -
ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล
 
 

ผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 
- ว่าง -
เลขานุการกรม
 
 
 
 

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10

 
              
 
              
 
              

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 
 
              

ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖