วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ : CIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO)

 

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
Mr.Sakda Wichiansin

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Deputy Director General

 
          ชื่อ-สกุล                              :     นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)      :     Mr. Sakda Wichiansin

ตำแหน่งบริหาร                    :    รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หมายเลขโทรศัพท์               :     0 2141 1233

หมายเลขโทรสาร                 :     0 2143 8317

อีเมล                                    :    sakda.wi@dmcr.mail.go.th

วันที่ดำรงตำแหน่ง CIO        :    30 พฤศจิกายน 2558 

เลขที่คำสั่งแต่งตั้ง               :     ที่ 1132/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ายละเอียดเอกสารแนบ

         คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1132/2558

         ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 27

ข้อมูลผู้ประสานงาน CIO

นายปริทัศน์  เจริญสิทธิ์
Mr. Paritad  Charoensit 

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Director of Information Technology Center

 

ชื่อผู้ประสานงาน CIO          :     นายปริทัศน์  เจริญสิทธิ์

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)        :     Mr. Paritad  Charoensit

ตำแหน่งบริหาร                     :     ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หมายเลขโทรศัพท์                :     0 2141 1285

หมายเลขโทรสาร                  :     0 2143 9253

อีเมล                                     :     paritad.ch@dmcr.mail.go.th

วันที่ดำรงตำแหน่ง                :     14 ตุลาคม 2551

เลขที่คำสั่งแต่งตั้ง                :     ที่ 402/2551 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2551

รายละเอียดเอกสารแนบ

          คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 402/2551

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖