วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ความหมายสัญลักษณ์

ความหมายสัญลักษณ์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


 

เกลียวคลื่นสีฟ้าจนถึงสีน้ำเงิน
 

หมายถึง ทะเลทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ และได้อำนวยประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมในปัจจุบันและจะได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

 

เกลียวคลื่นสีเหลืองทอง
 

หมายถึง พื้นที่ดินชายทะเล จะได้รับการจัดการดูแลการใช้ประโยชน์และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

 

ต้นโกงกาง
 

หมายถึง ตัวแทนของป่าชายเลนที่ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งผลิตสัตว์น้ำ รวมทั้งป้องกันพื้นที่ชายฝั่งโดยระบบนิเวศป่าชายเลนจะได้รับการ อนุรักษ์ และฟื้นฟู และบริหารจัดการให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

 

โลมาคู่สีขาว
  หมายถึง ตัวแทนของสัตว์ทะเลที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน และ องค์กรต่างๆ ในการช่วยอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖