DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
คำสอนของพ่อ
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ทช.ร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

  • 23-12-2016
  • View: 180

 

          เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.59 (เวลา 13.30 น.) นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ครั้งที่1/2559 โดยมีนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ตลอดจนคณะทำงานผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ
          สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก
          นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า ทุกๆ ปี ในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงโปรดประทานพระคติธรรม และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็ก แสดงให้เห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาติ เราจึงได้ยินคำพูดอยู่บ่อยๆ ว่า "เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ" โดยกำหนดจัดขึ้นทุกๆ วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ

    

คลิกดูภาพเพิ่มเติม...

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ทช.หารือเตรียมจัดงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

ทช.หารือเตรียมจัดงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560

ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางขั้นตอนการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน

ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางขั้นตอนการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติในการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนและการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี

ทช.ระดมรับฟังความคิดเห็นแนวทาง หลักเกณฑ์การสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง

ทช.ระดมรับฟังความคิดเห็นแนวทาง หลักเกณฑ์การสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทาง/หลักเกณฑ์การสนับสนุน

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมุ่งเน้น

ทช.ร่วมหารือบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

ทช.ร่วมหารือบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมหารือ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us