DMCR NEWS

ทช.ร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

  • 23 ธ.ค. 2559
  • 262
ทช.ร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

 

          เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.59 (เวลา 13.30 น.) นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ครั้งที่1/2559 โดยมีนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ตลอดจนคณะทำงานผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ
          สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก
          นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า ทุกๆ ปี ในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงโปรดประทานพระคติธรรม และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็ก แสดงให้เห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาติ เราจึงได้ยินคำพูดอยู่บ่อยๆ ว่า "เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ" โดยกำหนดจัดขึ้นทุกๆ วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ

    

คลิกดูภาพเพิ่มเติม...

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง