DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
คำสอนของพ่อ
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ศรชล.หารือแผนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

  • 24-08-2017
  • View: 89

          เมื่อวันที่ 23 ส.ค.60 ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล) จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officers Meeting :SOM) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผอ.ศรชล เป็นประธาน ในการนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายวีระพันธุ์ ทองมาก ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และคณะผู้บริหารหน่วยปฏิบัติการใน ศรชล. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Galaxy ชั้น 10 โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ได้มีการแถลงผลงานในรอบปีงบประมาณ 2560 และผลการปฏิบัติตามนโยบายของ ผอ.ศรชล. พร้อมชี้แจงกรอบความร่วมมือ HACGAM ติดตาม ร่าง พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. .... ตลอดจนร่างโครงสร้าง ศรชล.ใหม่ การเสนอร่างนโยบาย และร่างแผนงาน ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2561

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
รมว.ทส.ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด

รมว.ทส.ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด

อทช.จตุพร ลงพื้นที่มอบนโยบาย สบทช.1

อทช.จตุพร ลงพื้นที่มอบนโยบาย สบทช.1
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่ทำการ พร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ทช.บูรณาการตรวจเรือประมงแก้ไขปัญหา IUU

ทช.บูรณาการตรวจเรือประมงแก้ไขปัญหา IUU
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ลงพื้นที่ใน จ.ชุมพร เพื่อติดตามการปฏิบัติงานแบบบูรณาการตรวจเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหา

ทช.เข้าร่วมระดมความคิดเห็นปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

ทช.เข้าร่วมระดมความคิดเห็นปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง /นายเกรียง มหาศิริ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/หน่วยงานระดับกรม ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

ทช.ระดมสมองบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด

ทช.ระดมสมองบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด
ทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาดถือว่าเป็นทรัพยากรชายฝั่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปป่าชายเลนชอบขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีสภาพเป็นดินเลน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us