DMCR NEWS

สัมมนาระดับภูมิภาค เรื่อง พื้นที่คุ้มครองทางทะเลสำหรับทรัพยากรข้ามถิ่น

  • 25 ส.ค. 2560
  • 279

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ผชช. อุกกฤต สตภูมินทร์ เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการเปิดการสัมมนาระดับภูมิภาค เรื่อง พื้นที่คุ้มครองทางทะเลสำหรับทรัพยากรข้ามถิ่น  (Regional Seminar on Marine Protected Area for Transboundary Resources) ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.) ร่วมกับ IUCN จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม มิราเคล แกรน คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางหรือบทเรียนในการศึกษาหรือการจัดการทรัพยากรทางทะเลที่มีลักษณะการอพยพข้ามถิ่น ระดมความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้มาตรการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลสำหรับทรัพยากรข้ามถิ่น และพัฒนาความร่วมมือในด้านการดำเนินงานวิจัยในระดับภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ 60 คน จากประเทศ กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย จีน และหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ หน่วยงานในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย IUCN และ IOC-WESTPAC

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง