DMCR NEWS

ทช.เร่งรัดติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  • 26 ส.ค. 2560
  • 248

          เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๓:๓๐ น.) สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ได้จัดประชุมโครงการสรุปเร่งรัดติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้เพื่อชี้แจงการ ใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตามแผนงาน (รอบ ๑๒ เดือน) และเตรียมความพร้อมในการจัดทำ แผนงานงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจหลักการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง