เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ทช.หารือจัดทำแผนรายจ่ายงบประมาณ 2562

  • 06-10-2017
  • View: 181

          เมื่อวันที่ 6 ต.ค.60 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ ได้มีคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้เชี่ยวชาญ ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขานุการกรม ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มขึ้นตรงกับอธิบดี ณ ห้องประชุมลำแพนชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงวาระการจัดทำปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมถึงให้ในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งในที่ประชุม ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีเรื่องสำคัญๆที่ติดตามความคืบหน้าและมอบหมาย ได้แก่ เรื่อง AO ทวงคืนผืนป่า  IUU การประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ การประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล การแก้ไขปัญหาการกีดเซาะชายฝั่ง หญ้าทะเล ปะการัง การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ขยะทะเล ปะการังเทียม และในประเด็นที่เร่งด่วนในเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลในระดับจังหวัดและอำเภอ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สั่งการให้ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนตุลาคม 2560

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
กรมทะเล มุ่งเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม จริยธรรม

กรมทะเล มุ่งเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม จริยธรรม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเล...

ทช.ลงพื้นที่รับฟังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาว อ.สิชล

ทช.ลงพื้นที่รับฟังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาว อ.สิชล
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันหาแนวทาง...

อธิบดี ทช. ตรวจเยี่ยมเตรียมพื้นที่เปิดโครงการป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์

อธิบดี ทช. ตรวจเยี่ยมเตรียมพื้นที่เปิดโครงการป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการป่าในเมืองบ้านห้วย...

ทช.ประชุมหารือผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ส่วนกลาง)

ทช.ประชุมหารือผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ส่วนกลาง)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมผู้บริหาร...

ทช.จัดโครงการพบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ทช.จัดโครงการพบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมในโครงการ พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตภายในหน่วยงาน...

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖