การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
รัชกาลที่ 10
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
คำสอนของพ่อ
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ทช.หารือจัดทำแผนรายจ่ายงบประมาณ 2562

  • 06-10-2017
  • View: 141

          เมื่อวันที่ 6 ต.ค.60 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ ได้มีคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้เชี่ยวชาญ ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขานุการกรม ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มขึ้นตรงกับอธิบดี ณ ห้องประชุมลำแพนชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงวาระการจัดทำปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมถึงให้ในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งในที่ประชุม ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีเรื่องสำคัญๆที่ติดตามความคืบหน้าและมอบหมาย ได้แก่ เรื่อง AO ทวงคืนผืนป่า  IUU การประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ การประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล การแก้ไขปัญหาการกีดเซาะชายฝั่ง หญ้าทะเล ปะการัง การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ขยะทะเล ปะการังเทียม และในประเด็นที่เร่งด่วนในเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลในระดับจังหวัดและอำเภอ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สั่งการให้ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนตุลาคม 2560

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ทช.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทช.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทช.เตรียมความพร้อมแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2560

ทช.เตรียมความพร้อมแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2560
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ.2560

รองฯ โสภณ ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง

รองฯ โสภณ ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง

ทช.ร่วมประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำถนนเลียบชายหาดพัทยา

ทช.ร่วมประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำถนนเลียบชายหาดพัทยา
ประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกถึงแยกพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาดพัทยา

ทช.ร่วมประเมินขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว

ทช.ร่วมประเมินขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว
ร่วมประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการศึกษาและประเมินขีดความสามารถ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us