การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
รัชกาลที่ 10
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
คำสอนของพ่อ
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ประชุมพิจารณาข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด

  • 09-10-2017
  • View: 141

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์สารสนเทศ (กองแผนงาน) จัดประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ตามข้อสั่งการของท่านอธิบดี โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมกันนี้มีผู้แทนจากสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง และ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐ คน ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น ๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานรวบรวมข้อมูลในพื้นที่และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนในอนาคต (รายตำบล อำเภอ จังหวัด) แล้วนำมาประกอบกับข้อมูลจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้จัดทำไว้ในเบื้องต้น และให้ส่งรวบรวมที่ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองแผนงาน เพื่อสรุปและจัดทำข้อมูลรายจังหวัดเสนอกรมภายในเดือนตุลาคมนี้ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ทช.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทช.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทช.เตรียมความพร้อมแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2560

ทช.เตรียมความพร้อมแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2560
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ.2560

รองฯ โสภณ ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง

รองฯ โสภณ ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง

ทช.ร่วมประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำถนนเลียบชายหาดพัทยา

ทช.ร่วมประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำถนนเลียบชายหาดพัทยา
ประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกถึงแยกพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาดพัทยา

ทช.ร่วมประเมินขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว

ทช.ร่วมประเมินขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว
ร่วมประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการศึกษาและประเมินขีดความสามารถ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us