การประชุมการป่าไม้ 2561
วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือแนวทางการอนุรักษ์และวิธีการฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยการย้ายปลูก
  • เดือน/ปีที่พิมพ์ กันยายน 2559
  • ISBN 978-616-316-346-2
  • บทนำ ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่เห็นชัดอย่างหนึ่งในความพยายามฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยวิธีการย้ายปลูกหญ้าคาทะเล โดยการแยกกอเพื่อนำไปย้ายปลูกในอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่ความสำเร็จในการฟื้นฟูยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องด้วยข้อจำกัดมากมายของสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ จึงมีความพยายามพัฒนาวิธีการโดยการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์หญ้าคาทะเลแล้วนำมาเพาะเลี้ยงให้ได้เป็นต้นอ่อนโดยมีอายุต่าง ๆ กัน เพื่อย้ายไปปลูกในทะเลจนประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง ในการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลที่เสื่อมโทรม รวมถึงให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน
  • จำนวนที่พิมพ์ - เล่ม
  • ผู้เขียน/บรรณาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
  • หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
  • สำนักพิมพ์ บอร์น ทูบี พับลิชชิ่ง จำกัด
  • หมวดหมู่หนังสือ กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • รูปแบบ ตัวอย่างหนังสือ
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 1,022 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖