สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช.
ปั่นวิ่ง รวมใจรักษ์โลมา ตราด
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
รัชกาลที่ 10
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
การสำรวจและจำแนกตัวอย่างขยะทะเล ประเภทไมโครพลาสติก
  • เดือน/ปีที่พิมพ์ สิงหาคม 2557
  • ISBN -
  • บทนำ ขยะทะเลที่เป็นพลาสติกขนาดเล็ก หรือไมโครพลาสติกเป็นประเภทขยะที่นักวิจัยทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจ โดยไมโครพลาสติกเป็นเศษพลาสติกขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ที่เกิดจากการแตกหัก หรือ ย่อยสลายของขยะพลาสติกขนาดใหญ่ หรือเกิดจากพลาสติกที่มีการสร้างให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะกับ วัตถุประสงค์การใช้งาน สามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้หลายประการ เช่น การกินไมโครพลาสติกของสิ่งมีชีวิตในทะเล การเป็นวัสดุตัวกลางในการสะสมสารพิษอินทรีย์ในห่วงโช่- อาหาร หรือการปลดปล่อยพลาสติไซเซอร์ที่มีอยู่ในตัวไมโครพลาสติกเองสู่สิ่งแวดล้อมเป็นต้น
  • จำนวนที่พิมพ์ - เล่ม
  • ผู้เขียน/บรรณาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน และ คณะเทคโนโลยีทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา
  • หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
  • สำนักพิมพ์ -
  • หมวดหมู่หนังสือ เอกสารวิชาการ
  • รูปแบบ ตัวอย่างหนังสือ
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 699 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us