การประชุมการป่าไม้ 2561
วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
วารสาร สบว.5 ฉบับเดือน พฤษภาคม 2560
  • เดือน/ปีที่พิมพ์ พฤษภาคม 2560
  • ISBN -
  • บทนำ วารสารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งรวมถึงกิจกรรม/โครงการ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้
  • จำนวนที่พิมพ์ - เล่ม
  • ผู้เขียน/บรรณาธิการ ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5
  • หน่วยงาน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา)
  • สำนักพิมพ์ -
  • หมวดหมู่หนังสือ วารสาร ทช.
  • รูปแบบ ตัวอย่างหนังสือ
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 290 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖