การประชุมการป่าไม้ 2561
วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
รายงานประจำปี 2559
  • เดือน/ปีที่พิมพ์ ตุลาคม 2559
  • ISBN 1960-2710
  • บทนำ นับตั้งแต่ กรม ทช. ก่อตั้งมาตลอดระยะเวลา 15 ปี ได้ดำเนินการตามบทบาท ภารกิจ อย่างมุ่งมั่นเพื่อสนองนโยบายของทุกรัฐบาล และสนองตอบความต้องการของภาคประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพพาะรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558-2563 "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
  • จำนวนที่พิมพ์ 1000 เล่ม
  • ผู้เขียน/บรรณาธิการ ส่วนสื่อสารองค์กร
  • หน่วยงาน ส่วนสื่อสารองค์กร
  • สำนักพิมพ์ บริษัท วีแคนโซลูชั่น จำกัด
  • หมวดหมู่หนังสือ รายงานประจำปี
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 1,336 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖