DMCR MULTIMEDIA

ทช. ประชารัฐขจัดขยะทะเล (2560)

  • 1 ก.ย. 2560
  • 192

" ทช. ประชารัฐขจัดขยะ ๒๕๖๐ " กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมขยะทะเลระดับประเทศ "ประชารัฐขจัดขยะทะเล" เพื่อเป็นการร่วมกันระดมสมองและหาแนวทางในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม ในการก้าวไปสู่ทศวรรษใหม่แห่งการจัดการขยะทะเล วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม Grand Ballroom ชั้น ๓ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ