23 ตุลาคม 2557   ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการจัดการเพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืน :: Stop Global Warming : หยุดทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน ::
 หน่วยงานภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายใน สามารถตรวจสอบได้ โดยการวาง ลูกศร ที่ชื่อหน่วยงาน ที่ต้องการทราบ
 
  • สำนักงานอธิบดี
  • สำนักงานเลขานุการกรม

  • กองแผนงาน

  • สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน

  • สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • สำนักการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง
  • สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายแลน