การปลูกป่าชายเลนในประเทศไทย
 
ภาพปกหนังสือ คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

   

เดือน/ปีที่พิมพ์  

มีนาคม 2552

   

ISBN  

978-974-286-612-9

   

บทนำ 

การจัดการป่าไม้ของประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน ร .ศ.115 (พ.ศ. 2439) โดยให้อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนั้นรัฐบาลได้ อาศัยยืมตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้อังกฤษจากรัฐบาลอินเดีย มาช่วยบริหารราชการป่าไม้ในฐานะเจ้ากรมระหว่างปี พ .ศ.2439 ถึง พ.ศ. 2466 งานในระยะแรกของกรมป่าไม้เป็นงานด้านการเก็บภาษีป่าไม้ ดังความตอนหนึ่งในหนังสือเสนอเรื่องต่อรัฐบาล ของ มร. ทอทเทแฮม “งานของกรมป่าไม้ในระหว่างห้าปีที่แล้วมาเกือบจะจำกัดอยู่แต่กับการเก็บภาษี สำรวจ และตรวจสอบงานป่าไม้

   

จำนวนที่พิมพ์  

1000 เล่ม

   

ผู้เขียน/บรรณาธิการ  

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (กระบี่)

   

หน่วยงาน  

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

   

สำนักพิมพ์  

บริษัทหาดใหญ่เบสเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

   

หมวดหมู่หนังสือ 

กลุ่มทรัพยากรหลักทางทะเลและชายฝั่ง/ป่าชายเลน

   

มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน  1172   คน

 

อ่านหนังสือ             Download