ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน อ่าวพังงา ปี 2552
 
ภาพปกหนังสือ คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

   

เดือน/ปีที่พิมพ์  

ไม่ระบุเดือน 2552

   

ISBN  

978-974-286-870-3

   

บทนำ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้ดำเนินการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งระบบนิเวศป่าชายเลนออกเป็น 6 พื้นที่ตามลักษณะทางสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิประเทศ ได้แก่ บริเวณอ่าวพังงา บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนบน บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนล่าง บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก บริเวณอ่าวไทยตอนบน และ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก

   

จำนวนที่พิมพ์  

1000 เล่ม

   

ผู้เขียน/บรรณาธิการ  

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

   

หน่วยงาน  

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

   

สำนักพิมพ์  

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

   

หมวดหมู่หนังสือ 

การบริหารจัดการทรัพยากรฯ

   

มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน  2119   คน

 

อ่านหนังสือ             Download