ทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระยอง
 
ภาพปกหนังสือ คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

   

เดือน/ปีที่พิมพ์  

กุมภาพันธ์ 2555

   

ISBN  

-

   

บทนำ 

 ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ายิ่งต่อทุกสรรพสิ่ง ทั้ง พืช สัตว์ และมนุษย์ ซึ่งแต่เดิมได้พึ่งพาอาศัยอย่างเกื้อกูลกันในระบบนิเวศ แต่เมื่อประชากรมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้าพื้นที่ป่าชายเลน กลายเป็นชุมชนเมือง และการใช้ประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สาคัญ และทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน

   

จำนวนที่พิมพ์  

0 เล่ม

   

ผู้เขียน/บรรณาธิการ  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

หน่วยงาน  

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

   

สำนักพิมพ์  

-

   

หมวดหมู่หนังสือ 

การบริหารจัดการทรัพยากรฯ

   

มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน  750   คน

 

อ่านหนังสือ             Download