การติดตามและประเมินผลการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น กรณีศึกษา จ.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการและฉะเชิงเทรา
 
ภาพปกหนังสือ คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

   

เดือน/ปีที่พิมพ์  

09 2554

   

ISBN  

-

   

บทนำ 

ปัจจุบันแนวชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยตอนในกำลังประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทุกพื้นที่ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งทัง้ด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยการมีส่วนร่วมของประชากรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาครสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา เป็นกิจกรรมหนึ่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อช่วยชะลอการกัดเซาะชายฝั่งและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งโครงการวิจัย “การติดตามและประเมินผลการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งโดยการปัก ไม้ไผ่ชะลอคลื่น กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการและฉะเชิงเทรา” จึงเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและพื้นที่ชายฝั่งทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและนักวิจัยจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ดำเนินการวิจัยตามความชำนาญแต่ละสาขา การติดตามและประเมินผลทางวิชาการในครั่งนี้เพื่อนำไปใช้ในการยืนยันผลในทางปฏิบัติ และเป็นแนวทางในการพิจารณาและการขยายผลในการดำเนินการในการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและการฟื้นฟูระบบนิเวศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ามากที่สุด

   

จำนวนที่พิมพ์  

200 เล่ม

   

ผู้เขียน/บรรณาธิการ  

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์

   

หน่วยงาน  

สำนักการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง

   

สำนักพิมพ์  

หจก.ประสุขชัยการพิมพ์

   

หมวดหมู่หนังสือ 

การบริหารจัดการทรัพยากรฯ

   

มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน  1269   คน

 

อ่านหนังสือ             Download