รายงานวิจัยเรื่องการสำรวจโครงสร้างป่าชายเลนเพื่อจัดทำธนาคารอาหารชุมชนจังหวัดตราด
 
ภาพปกหนังสือ คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

   

เดือน/ปีที่พิมพ์  

ไม่ระบุเดือน 2556

   

ISBN  

-

   

บทนำ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจโครงสร้างป่าชายเลน ปัญหา และอุปสรรคในการทำธนาคารอาหารชุมชน วิธีการศึกษาทำการสำรวจแบบ transect line ตัวแปรที่ศึกษาคือพรรณไม้ป่าชายเลนที่ใช้เป็นอาหารได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเขียนโครงสร้างสังคมพืชป่าชายเลน 

   

จำนวนที่พิมพ์  

0 เล่ม

   

ผู้เขียน/บรรณาธิการ  

ปฏิมา มั่นศิลป์

   

หน่วยงาน  

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

   

สำนักพิมพ์  

-

   

หมวดหมู่หนังสือ 

การบริหารจัดการทรัพยากรฯ

   

มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน  707   คน

 

อ่านหนังสือ             Download