ส่วนการคลังและพัสดุ

untitled
by maximus

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556 04-06-2556     ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / 28-05-2556     ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / 07-05-2556     ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง

Posted in ข่าวล่าสุด

communication(1)
by maximus

ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ “บ้านออมสิน – กบข. เพื่อสมาชิก กบข.” และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนผ่านหน่วยงาน new / ข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) new / การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ “บ้านออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข.” new

Posted in ข่าวล่าสุด

by maximus

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปี 2554 / รายงานต้นทุนผลผลิต ปี 2555 /

Posted in ข่าวล่าสุด

logo3
by maximus

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 / แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างรายการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการคงค้าง) / รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง /

Posted in ข่าวล่าสุด

shutterstock_64173196
by maximus

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการโอนจ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ที่  เว็บไซด์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/เอกสารเวียน/รายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด www.dmcr.go.th / ระบบข้อมูลสารสนเทศ / เอกสารเวียน / การจ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงไทย รายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.

Posted in ข่าวล่าสุด

4
by maximus

หนังสือที่ ทส 0401.4/ว378 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ new / หนังสือ ที่ กท.ฉ. 103/2556 ลงวันที่ 28 มกราคม 2556 เรื่อง

Posted in ข่าวล่าสุด