ข่าวล่าสุด
 • สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่                                                                               ข่าวประกาศ 04-06-2556     ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 28-05-2556     ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07-05-2556     ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับการประกวดราคาจ้างปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จำนวน 3 แห่ง (จ.จันทบุรี จ.สมุทรปราการ และ จ.ระนอง)...

  สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง

  สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่                                                                               ข่าวประกาศ 04-06-2556     ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 28-05-2556     ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 07-05-2556     ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับการประกวดราคาจ้างปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จำนวน 3 แห่ง (จ.จันทบุรี จ.สมุทรปราการ และ จ.ระนอง)…

 •   การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10″  new โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. ใบสมัครบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                        ผ่อนสบายกับ “สินเชื่อเอนกประสงค์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ”  ขยายเวลาการผ่อนเป็น 20 ปี และผู้ค้ำประกันไม่จำเป็นต้องอยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกัน และบุคคลในครอบครัวสามารถค้ำประกันได้ ประกาศ สหกรณ์กรมป่าไม้...

  ประชาสัมพันธ์

    การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10″  new โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. ใบสมัครบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                        ผ่อนสบายกับ “สินเชื่อเอนกประสงค์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ”  ขยายเวลาการผ่อนเป็น 20 ปี และผู้ค้ำประกันไม่จำเป็นต้องอยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกัน และบุคคลในครอบครัวสามารถค้ำประกันได้ ประกาศ สหกรณ์กรมป่าไม้…

 • ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปี 2554 รายงานต้นทุนผลผลิต ปี 2555

  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปี 2554 รายงานต้นทุนผลผลิต ปี 2555

 •   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างรายการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการคงค้าง) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างรายการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการคงค้าง) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 • รายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 11 เมษายน 2557  new วันที่ 9 เมษายน 2557  new วันที่ 4 เมษายน 2557  new วันที่ 31 มีนาคม 2557  วันที่ 28 มีนาคม 2557  วันที่ 20 มีนาคม...

  การจ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงไทย

  รายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 11 เมษายน 2557  new วันที่ 9 เมษายน 2557  new วันที่ 4 เมษายน 2557  new วันที่ 31 มีนาคม 2557  วันที่ 28 มีนาคม 2557  วันที่ 20 มีนาคม…

 •   หนังสือที่ ทส 0401.4/ว378 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ new หนังสือ ที่ กท.ฉ. 103/2556 ลงวันที่ 28 มกราคม 2556 เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร หนังสือ ที่ สช. 14054/2556 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่อง การให้กู้เงิน...

  หนังสือเวียนล่าสุด

    หนังสือที่ ทส 0401.4/ว378 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ new หนังสือ ที่ กท.ฉ. 103/2556 ลงวันที่ 28 มกราคม 2556 เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร หนังสือ ที่ สช. 14054/2556 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่อง การให้กู้เงิน…

ระเบียบ/แบบฟอร์ม/อื่นๆ
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2556   new สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2556  new แผนบริหารความเสี่ยงปี 2556 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปี 2556 (รอบ 9 เดือน)

  บริหารความเสี่ยง

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2556   new สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2556  new แผนบริหารความเสี่ยงปี 2556 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปี 2556 (รอบ 9 เดือน)

 • แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 • เรื่องคู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่งผ่าน GFMIS Web Online  (กค 0409.3/ว239 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553) เรื่องคู่มือการสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web online    (กค 0409.3/ว222 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553) เรื่องซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    (กค 0423.3/ ว182 ลงวันที่ 27...

  ระเบียบ GFMIS

  เรื่องคู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่งผ่าน GFMIS Web Online  (กค 0409.3/ว239 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553) เรื่องคู่มือการสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web online    (กค 0409.3/ว222 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553) เรื่องซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    (กค 0423.3/ ว182 ลงวันที่ 27…

 • เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย(กค 0422.2/ว396 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554) เรื่องการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการ ค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)(กค 0422.2/ว362 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554) เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต (กค 0422.2/ว355 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554) เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร   (กค 0422.3/ว226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน...

  ระเบียบสวัสดิการ

  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย(กค 0422.2/ว396 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554) เรื่องการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการ ค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)(กค 0422.2/ว362 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554) เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต (กค 0422.2/ว355 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554) เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร   (กค 0422.3/ว226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน…

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ( ทส 0401.4/ว1088) การยืมเงินราชการของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( ทส 0401.4/ว1088) เรื่องการขยายระยะเวลาการจัดฝึกอบรมประชุมสัมมนา  (ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.2/ว1822 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553) เรื่องซ้อมความเข้าใจในการส่งใบแจ้งหนี้หรือรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า  (กค 0409.3/ว237 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553) เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี (กค 0406.6/ว218 ลงวันที่ 29...

  ระเบียบการเบิกจ่าย

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ( ทส 0401.4/ว1088) การยืมเงินราชการของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( ทส 0401.4/ว1088) เรื่องการขยายระยะเวลาการจัดฝึกอบรมประชุมสัมมนา  (ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.2/ว1822 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553) เรื่องซ้อมความเข้าใจในการส่งใบแจ้งหนี้หรือรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า  (กค 0409.3/ว237 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553) เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี (กค 0406.6/ว218 ลงวันที่ 29…

 • คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว179 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ หนังสือที่ มท 0716/ว4087 ลงวันที่ 19 เมษายน 2556 เรื่องหลักเกณฑ์การออกแบบและหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารส่วนราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว72 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2554 เรื่องมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย การกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม...

  ระเบียบพัสดุ

  คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว179 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ หนังสือที่ มท 0716/ว4087 ลงวันที่ 19 เมษายน 2556 เรื่องหลักเกณฑ์การออกแบบและหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารส่วนราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว72 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2554 เรื่องมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย การกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม…