Featured Stories
 • สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556 04-06-2556     ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / 28-05-2556     ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / 07-05-2556     ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับการประกวดราคาจ้างปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จำนวน 3 แห่ง (จ.จันทบุรี จ.สมุทรปราการ และ จ.ระนอง)...

  สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง

  สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556 04-06-2556     ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / 28-05-2556     ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / 07-05-2556     ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับการประกวดราคาจ้างปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จำนวน 3 แห่ง (จ.จันทบุรี จ.สมุทรปราการ และ จ.ระนอง)…

 • ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ “บ้านออมสิน – กบข. เพื่อสมาชิก กบข.” และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนผ่านหน่วยงาน new / ข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) new / การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ “บ้านออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข.” new / การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10″ new / โครงการรณรงค์ชำระหนี้...

  ประชาสัมพันธ์

  ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ “บ้านออมสิน – กบข. เพื่อสมาชิก กบข.” และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนผ่านหน่วยงาน new / ข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) new / การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ “บ้านออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข.” new / การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10″ new / โครงการรณรงค์ชำระหนี้…

 • ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปี 2554 / รายงานต้นทุนผลผลิต ปี 2555 /

  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปี 2554 / รายงานต้นทุนผลผลิต ปี 2555 /

 •   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 / แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างรายการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการคงค้าง) / รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง /

  รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 / แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างรายการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการคงค้าง) / รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง /

 • หนังสือที่ ทส 0401.4/ว378 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ new / หนังสือ ที่ กท.ฉ. 103/2556 ลงวันที่ 28 มกราคม 2556 เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร / หนังสือ ที่ สช. 14054/2556 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556...

  หนังสือเวียนล่าสุด

  หนังสือที่ ทส 0401.4/ว378 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ new / หนังสือ ที่ กท.ฉ. 103/2556 ลงวันที่ 28 มกราคม 2556 เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร / หนังสือ ที่ สช. 14054/2556 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556…