คู่มือ/ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติของ ทช.

  แนวทางการปฏิบัติของ ทช. หนังสือที่ ทส 0401.4/ว152 ลงวันที่ 27 มกราคม 2554 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  หนังสือที่ ทส 0401.4/ว846 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2549 เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุ หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  หนังสือที่ ทส 0401.4/ว1313 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ...

 

แนวทางการปฏิบัติของ ทช.