บทบาทหน้าที่

  ส่วนการคลังและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ งานตรวจสอบ  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่  และปฏิบัติงานอื่นร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย     ภารกิจหลัก   การบริหารงานการเงิน การคลัง การพัสดุ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบการคลัง การพัฒนาระบบงานและกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การเงินการคลัง การพัสดุ ของกรม ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเงินการคลัง การพัสดุ และระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)แก่หน่วยงานภายในกรม การบริหารงานพัสดุ ของหน่วยงานภายในกรม ในส่วนที่เป็นอำนาจของอธิบดีและเลขานุการกรม ควบคุม กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณตามแผนงาน กิจกรรมหลัก...

 

ส่วนการคลังและพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ งานตรวจสอบ  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่  และปฏิบัติงานอื่นร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ภารกิจหลัก

 

 1. การบริหารงานการเงิน การคลัง การพัสดุ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบการคลัง
 2. การพัฒนาระบบงานและกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การเงินการคลัง การพัสดุ ของกรม
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเงินการคลัง การพัสดุ และระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)แก่หน่วยงานภายในกรม
 4. การบริหารงานพัสดุ ของหน่วยงานภายในกรม ในส่วนที่เป็นอำนาจของอธิบดีและเลขานุการกรม
 5. ควบคุม กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณตามแผนงาน กิจกรรมหลัก และแผนแผนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขานุการกรม และสำนักอธิบดี
 6. บริหารงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของหน่วยงานส่วนกลาง
 7. ดำเนินงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ในความดูแลของกรม
 8. จัดทำบัญชีส่วนราชการของกรม
 9. ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ด้านงบประมาณ ด้านการเบิกจ่าย ด้านการรับและนำส่งเงิน ด้านการบัญชี และด้านบริหารพัสดุ

 

ภารกิจรอง

 

 1. บริการข้อมูลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ
 2. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน การคลัง และการพัสดุ
 3. จัดและประสานการพัฒนาบุคลากร ด้านการเงินและบัญชี การคลัง การพัสดุ
 4. ควบคุม กำกับ ติดตามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ สำหรับตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ และตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

 

ภารกิจสนับสนุน

 

 1. ประสานและอำนวยความสะดวกด้านวัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ แก่ส่วนราชการ
 2. อำนวยความสะดวกด้านการจัดกิจกรรมแก่ส่วนราชการ

 

ขอบเขตของงาน

 

ผู้อำนวยการส่วนการคลังและพัสดุ  นางสาวอุดมศรี  อธิเศรษฐ์  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 1. ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และการจ่ายเงินเดือนของพนักงานราชการ
 2. รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและผ่านใบสำคัญ สัญญาการยืมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เสนอเลขานุการกรมและผู้ได้รับมอบอำนาจอนุมัติ
 3. ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กับทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินเพื่อเสนอเลขานุการกรมลงนาม ผู้เบิก
 4. ตรวจสอบสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน
 5. ควบคุมการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการสำรองเงิน
 6. ควบคุมและตรวจสอบการรับ-นำส่งเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
 7. ตรวจร่างหนังสือราชการต่างๆ ของฝ่ายคลัง
 8. ควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ
 

งานธุรการ

มีอำนาจหน้าที่ และผู้รับผิดชอบ ดังนี้

 1. รับ-ส่ง จัดเก็บ ค้นหาเอกสารราชการของส่วนการคลังและพัสดุ
 2. ลงทะเบียนรับใบสำคัญคู่จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
 3. ตรวจสอบงบเดือนวันลาของเจ้าหน้าที่ส่วนการคลังและพัสดุ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านประกันสังคมของพนักงานราชการ 
 5. ดำเนินการรายงานด้านพลังงาน ค่าสาธารณูปโภคของกรม และรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. มอบหมายให้พนักงานราชการ เป็นผู้รับผิดชอบงานธุรการ ดังนี้
 • นางสาวฐณพัชร์    สุขธรรมวัฒน์     เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์      หัวหน้างาน
 • นางสาวอุมาพร    พงษ์ชะอุ่ม       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางเฉลิมพร      ฤากิจ          นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

ฝ่ายงบประมาณ

มีอำนาจหน้าที่ และผู้รับผิดชอบ ดังนี้

 1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีของสำนักงานเลขานุการกรม
 2. ดำเนินการโอนเงินจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค โอนเปลี่ยนแปลง และโอนงบประมาณลงศูนย์ต้นทุนของแต่ละหน่วยงาน
 3. ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องการทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามรายกิจกรรม
 4. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ของหน่วยงานในสังกัดกรม และภาพรวมของกรม
 5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 6. จัดทำหนังสือภาษี หัก ณ ที่จ่ายร้านค้า บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ เป็นผู้รับผิดชอบงานของฝ่ายงบประมาณ ดังนี้  
 • -                                           หัวหน้าฝ่าย
 • นางจุไรรัตน์     จีระวงค์พานิช     นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางสาวประวีณา   พิมพ์เรือง       เจ้าพนักงานธุรการ

 

ฝ่ายตรวจสอบ

มีอำนาจหน้าที่ และผู้รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย และใบสำคัญคู่จ่ายหักล้างเงินยืม ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง และเงินอื่นๆ ตามที่กรมได้รับจัดสรร ทกหมวดรายจ่าย
 2. จัดทำทะเบียนคุมเงินช่วยการศึกษาของบุตร และทะเบียนคุมเงินการเบิกค่าเช่าบ้าน
 3. จัดทำรายการล้างลูกหนี้เงินยืม ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นๆ ตามที่กรมได้รับจัดสรร ทุกหมวดรายจ่าย
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำใบสำคัญเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ เป็นผู้รับผิดชอบงานของฝ่ายตรวจสอบ ดังนี้
 • -                                              หัวหน้าฝ่าย
 • นางสาวกนกอร   ไตรพิพัฒน์       นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางสาวอัญชลี    สิทธิวัง         เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • นางนฤมล      เลี้ยงวัฒนหิรัณย์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ฝ่ายการเงิน

มีอำนาจหน้าที่ และผู้รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งเงินสดฝากธนาคาร
 2. จัดทำสมุดรายงานเงินสดคงเหลือ ทะเบียนคุมเงินสด ทะเบียนคุมใบเสร็จ ทะเบียนคุมเช็ค ทะเบียนคุมลูกหนี้ และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน
 3. วิเคราะห์รายการบัญชีตามใบสำคัญคู่จ่าย
 4. เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
 5. ควบคุมการยืมเงิน และหักล้างเงินยืม ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ เป็นผู้รับผิดชอบงานของฝ่ายการเงิน ดังนี้
 • นางสาวมาลาตี           ภิรมย์                เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน            หัวหน้าฝ่าย
 • นางสาวณัฐชยา          อินขาว              เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี          
 • นางสาวธวารัตน์         สุวรรณกาศ        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • นายสุรชัย                  เพชรพลอย        เจ้าพนักงานธุรการ
 • นายพงศ์ศักดิ์             ยศเปี่ยม            เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

ฝ่ายบัญชี

มีอำนาจหน้าที่ และผู้รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 2. จัดทำบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
 3. จัดทำบัญชีรายละเอียดประกอบงบการเงิน รายงานแสดงฐานะการเงินในภาพรวมของกรม และรายงานทางการเงินต่างๆ
 4. จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับกรม วิเคราะห์ประเมินผล และติดตามงบการเงินของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 5. จัดทำทะเบียนประวัติของเจ้าหน้าที่ส่วนการคลังและพัสดุ
 6. จัดทำตัวชี้วัดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ เป็นผู้รับผิดชอบงานของฝ่ายบัญชี ดังนี้ 
 • นายกฤษกร       โนนนอก        นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        หัวหน้าฝ่าย
 • นางสาวศรีนวล     อินทรชิต        นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางสาวปริษา      ธิรามนต์        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นายภราดร        อมรพิสิษฐ์      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 ฝ่ายพัสดุ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. จัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 2. ให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 3. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์
 4. จัดทำรายงานและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 5. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 6. จัดทำข้อมูลหลักผู้ขายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 7. ดำเนินการเรื่องการควบคุมพัสดุ และครุภัณฑ์
 8. นำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ และครุภัณฑ์เข้าระบบ GFMIS
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 10. มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ เป็นผู้รับผิดชอบงานของฝ่ายพัสดุ ดังนี้
 • นางสาวอาทิตา     จุ้ยจู่เอี้ยม        นักวิชาการพัสดุชำนาญการ       หัวหน้าฝ่าย
 • นางสาวปุญชรัสมิ์    วงษ์ษาสิงห์       เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
 • นางสาวนวิยา      สุดาจันทร์        เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
 • นางสาวสุปราณี     มุสิกาติ          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางสาวกมลรัตน์    หวังสันติวงศา      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางสาวบัว        ใจชนะ          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวรุจรีย์       บัวภิบาล         เจ้าพนักงานพัสดุ
 • นายอภิเชต        อ้นทอง         เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล