บทบาทหน้าที่

 

ส่วนการคลังและพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่  งานยานพาหนะ และปฏิบัติงานอื่นร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ภารกิจหลัก

 

 1. การบริหารงานการเงิน การคลัง การพัสดุ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบการคลัง
 2. การพัฒนาระบบงานและกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การเงินการคลัง การพัสดุ ของกรม
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเงินการคลัง การพัสดุ และระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)แก่หน่วยงานภายในกรม
 4. การบริหารงานพัสดุ และอาคารสถานของหน่วยงานภายในกรม ในส่วนที่เป็นอำนาจของอธิบดีและเลขานุการกรม
 5. ควบคุม กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณตามแผนงาน กิจกรรมหลัก และแผนแผนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขานุการกรม และสำนักอธิบดี
 6. บริหารงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของหน่วยงานส่วนกลาง
 7. บริหารงานพัสดุของกรม
 8. ดำเนินงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ในความดูแลของกรม
 9. จัดทำบัญชีส่วนราชการของกรม
 10. ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ด้านงบประมาณ ด้านการเบิกจ่าย ด้านการรับและนำส่งเงิน ด้านการบัญชี และด้านบริหารพัสดุ

 

ภารกิจรอง

 

 1. บริการข้อมูลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ
 2. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน การคลัง และการพัสดุ
 3. จัดและประสานการพัฒนาบุคลากร ด้านการเงินและบัญชี การคลัง การพัสดุ
 4. ควบคุม กำกับ ติดตามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ สำหรับตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ และตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

 

ภารกิจสนับสนุน

 

 1. ประสานและอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ ครุภัณฑ์อื่นๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ แก่ส่วนราชการ
 2. อำนวยความสะดวกด้านการจัดกิจกรรมแก่ส่วนราชการ

 

ขอบเขตของงาน

 

ผู้อำนวยการส่วนการคลังและพัสดุ  นางสาวอุดมศรี  อธิเศรษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 1. ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และการจ่ายเงินเดือนของพนักงานราชการ
 2. รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและผ่านใบสำคัญ สัญญาการยืมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เสนอเลขานุการกรมและผู้ได้รับมอบอำนาจอนุมัติ
 3. ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กับทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินเพื่อเสนอเลขานุการกรมลงนาม ผู้เบิก
 4. ตรวจสอบสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน
 5. ควบคุมการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการสำรองเงิน
 6. ควบคุมและตรวจสอบการรับ-นำส่งเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
 7. ตรวจร่างหนังสือราชการต่างๆ ของฝ่ายคลัง
 8. ควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ
 

ฝ่ายการเงิน

มีหน้าที่ในการรับเงินสด ออกใบเสร็จรับเงิน นำฝากเงินธนาคาร จัดทำทะเบียนคุมเงินสด เงินทดรองราชการ วิเคราะห์รายการบัญชีตามใบสำคัญ ควบคุมการยืมเงินและหักล้างเงินยืมประเภทต่างๆ รวมทั้งจัดทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดังนี้

 1. นางสาวมาลาตี   คงกล้า  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน  หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 2. นางสาวธวารัตน์  เกล่ากาวี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 3. นายพงศ์ศักดิ์    ยศเปี่ยม  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

ฝ่ายงบประมาณ

มีหน้าที่ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีของสำนักงานเลขานุการกรม ขออนุมัติการขอโอนเงินจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องการทำทะเบียนคุมเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามรายกิจกรรม เบิกจ่ายเงินและตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS

 1. นางสาวอุบล    ใจหนัก      นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
 2. นางจุไรรัตน์    จิระวงค์พานิช  นักวิชาการเงินและบัญชี
 3. นางสาวอุมาพร  พงษ์ชะอุ่ม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ฝ่ายบัญชี

มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ดูแลเรื่องบัญชีเกณฑ์คงค้าง และบัญชีในระบบ GFMIS ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามงบการเงิน จัดทำตัวชี้วัดต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย

 1. นางสาวอัญชนา  ศรีคะชา    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 2. นางสาวศรีนวล   อินทรชิต   นักวิชาการเงินและบัญชี
 3. นางสาวปริษา         สุวรรณกาศ      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 4. นางสาวเฉลิมพร     ฤากิจ                นักวิชาการเงินและบัญชี
 5. นางสาวณัฐชยา  อินขาว     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 6. นายภราดร     อมรพิสิษฐ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

ฝ่ายตรวจสอบ

มีหน้าที่ในการตรวจสอบใบสำคัญ และใบสำคัญหักล้างเงินยืม ก่อนการเบิกจ่าย ศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การมอบอำนาจ กำกับ ดูแล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดทำใบสำคัญต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ของกรม ควบคุมดูแล เร่งรัดการส่งคืนใบสำคัญต่างๆ ให้คำแนะนำในเรื่องระเบียบต่างๆ

 1. นางสาวอุบล    ใจหนัก     นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
 2. นางสาวกนกอร  ไตรพิพัฒน์  นักวิชาการเงินและบัญชี
 3. นางสาวอัญชลี   สิทธิวัง    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

ฝ่ายพัสดุ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขานุการกรม ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน ดำเนินการในการบริหารสินทรัพย์ให้เป้นไปตามระเบียบ และตรวจสอบงานพัสดุให้สอดคล้องกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ GFMIS ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ภายในกรม

 1. นางสาวอาทิตา  จุ้ยจู่เอี้ยม      นักวิชาการพัสดปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
 2. นางสาวรัศมี    วงษ์ษาสิงห์    เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
 3. นางสาวฐณพัชร์  สุขธรรมวัฒน์   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 4. นางสาวนุจรี    สุดาจันทร์     นักวิชาการเงินและบัญชี
 5. นายรัตน์      เอี่ยมยิ้ม      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 6. นายประถม    ขันธรักษา     เจ้าหน้าที่พัสดุ
 7. นายกฤษฎา    เกษรางกูร     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล