ระเบียบการเบิกจ่าย

8-O ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ( ทส 0401.4/ว1088)

8-O การยืมเงินราชการของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( ทส 0401.4/ว1088)

8-O เรื่องการขยายระยะเวลาการจัดฝึกอบรมประชุมสัมมนา  (ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.2/ว1822 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553)

8-O เรื่องซ้อมความเข้าใจในการส่งใบแจ้งหนี้หรือรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า  (กค 0409.3/ว237 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553)

8-O เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี (กค 0406.6/ว218 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553)

8-O ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ( กค 0406.4/ว479 ลงวันที่ 22 ธค. 2552)

8-O ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ( กค 0406.4/ว485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552)

8-O ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

8-O เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือการครองชีพของบุคลากรภาครัฐ (กค 0406.4/ว10 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552)

8-O เรื่องวิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว101 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552)

8-O หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

8-O การให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และรถรับส่งคณะกรรมการประกวดราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

8-O หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล/หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

8-O หลักเกณฑ์การนำเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง 2553

8-O หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

8-O หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (กค 0422.2/ว377)

8-O พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่  8 พ.ศ.2553 (ที่ กค 0406.4/ว348)

8-O แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการกรณีดารริบเงินประกันสัญญาเป็นรายได้แผ่นดิน (ที่ กค 0409.3/ว374)

8-O แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยโรคไต ( ที่ ทส 0401.1/ว1487)

8-O การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพิ่มเติม

8-O การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา

8-O ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ(GCI) (ที่ กค 0423.2/ว355)

8-O เรื่องประชาสัมพันธ์หนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใรการฝึกอบรมฯ (ที่ กค 0401.2/ว413)