คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ จำนวนการ
ดาวน์โหลด
วันที่ทำ
รายการ
ดาวน์โหลด
คำสั่งที่ 249 / 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ 0.66 Mb 2 15 มี.ค. 2561 Download
คำสั่งที่ 248 / 2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0.53 Mb 1 15 มี.ค. 2561 Download
คำสั่งที่ 1 / 2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทส. 0.94 Mb 84 1 ก.ย. 2560 Download
คำสั่งที่ 1233 / 2559 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกโครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) กรม ทช. 0.54 Mb 56 19 ธ.ค. 2559 Download
คำสั่งที่ 49 / 2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรม ทช. 0.71 Mb 129 26 ต.ค. 2559 Download
คำสั่งที่ 865/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลาง สำหรับงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.71 Mb 122 10 ต.ค. 2559 Download
คำสั่งคณะกรรมการ ICT ทช ที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0.33 Mb 99 3 ต.ค. 2559 Download
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ว316 เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนงบ 60 มีผลบังคับใช้ 0.56 Mb 122 5 ก.ย. 2559 Download
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ว315 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ 1.12 Mb 146 5 ก.ย. 2559 Download
คำสั่งที่ 611/2559 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน อทช.ทช. 1.46 Mb 176 14 ก.ค. 2559 Download
จำนวนทั้งหมด 36 รายการ