สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1 เมษายน 56 - 30 กันยายน 56, สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2556 – 30 กันยายน 2556)…ดาวน์โหลด

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556)…ดาวน์โหลด

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2555 – 30 กันยายน 2555)…ดาวน์โหลด

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 54 - 31 มีนาคม 55), สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555)…ดาวน์โหลด

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ปีงบประมาณ 2554 (1 เมษายน 54 - 30 กันยายน 54), สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายงานผลการดำเนินงานตามคำรองรองปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน  2554 – 30 กันยายน 2554 ดาว์นโหลด

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 54 - 30 มีนาคม 54), สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายงานผลการดำเนินงานตามคำรองรองปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) “ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายงานที่ต้องดำเนินงานในปี 2554 จำนวน 1 เรื่อง/งาน/โครงการ” … ดาว์นโหลด