สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558)

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน

รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตามปแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ส่วนติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558)

ส่วนนโยบายและแผน กองแผนงาน

ส่วนนโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558)

ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558)

กองแผนงาน

กองแผนงาน

รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558)

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน

ส่วนวิเทศสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558)