You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player

ข้อมูลทรัพยากรชายหาด
 • หาดทรายในประเทศไทย
 • มาตรการบริหารจัดการหาดทราย

 • ข้อมูลทรัพยากรเกาะ
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ฐานข้อมูลความหลากหลายของเกาะ
 • ข้อมูลเกาะในประเทศไทย
 • เกาะในฝั่งอ่าวไทย
 • เกาะในฝั่งอันดามัน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 • สารสนเทศเกาะและชายหาด
 • ภูมิสารสนเทศเกาะและชายหาด
 • สารคดีเกาะและชายหาด
 • การจัดการองค์ความรู้
 • ห้องสมุดทางทะเลและชายฝั่ง
 • มติ ครม.กฎระเบียบ ข้อบังคับ


 • การนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์

  โหวต:

  ผลโหวต


  qrcode


   

  ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

  ชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

  ชื่อหาด หาดไนยาง (แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามประกาศ พ.ศ. 2532)
  ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ลักษณะหาด เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดทรายขาวสะอาด มีต้นสนและพรรณไม้ต่างๆ หน้าหาดมีปะการังน้ำตื้นจำพวกปะการังจาน ปะการังโขด และยังเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล
  สภาพปัญหา ความไม่เป็นระเบียบของร้านค้า และขยะจากการท่องเที่ยว
  ชื่อหาด หาดบางเทา
  ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ลักษณะหาด ในอดีตเคยเป็นเหมืองเก่า ต่อมาปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พื้นที่หาดแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ด้านซ้ายเป็นที่ตั้งของชุมชน ชายหาดมีสนทะเลและมะพร้าว ส่วนช่วงกลางเป็นที่ตั้งของโรงแรมลากูน่า ส่วนด้านขวาเรียกว่า เลพัง จะมีร้านค้า ร้านอาหาร มีกิจกรรมทางน้ำหลายชนิด
  สภาพปัญหา ความสกปรกของชายหาด ขาดมาตรการจัดระเบียบร้านค้า ร้านอาหารที่อยู่บริเวณริมชายหาด
  ชื่อหาด หาดสุรินทร์ (แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามประกาศ พ.ศ. 2532)
  ที่ตั้ง ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ลักษณะหาด เป็นหาดเชิงเขา ทรายหาดขาวสะอาด และมีต้นสนตามแนวชายหาด มีความลาดชันสูง น้ำลึก
  สภาพปัญหา การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณชายหาด ไม่กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ
  ชื่อหาด หาดกมลา
  ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 หมู่ที่5 หมู่ที่ 6 บ้านกมลา ตำบลกมลา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
  ลักษณะหาด ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหาดโค้ง ด้านทิศเหนือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทิศเหนือของชายหาดมีต้นสนและต้นมะพร้าว มีกิจกรรมทางทะเล จำนวนมาก รวมทั้งมีร้านค้า ร้านอาหาร และที่พัก ส่วนด้านทิศใต้เป็นชุมชนมุสลิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง
  สภาพปัญหา น้ำเสียจากชุมชน และการกัดเซาะชายฝั่งช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
  ชื่อหาด หาดป่าตอง (แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามประกาศ พ.ศ. 2532)
  ที่ตั้ง ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
  ลักษณะหาด หาดทรายขาวสะอาด เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ เป็นศูนย์รวมธุรกิจและความบันเทิง มีกิจกรรมและกีฬาทางน้ำหลายชนิด
  สภาพปัญหา ความหนาแน่นของร้านค้า การสร้างแนวคอนกรีตริมชายหาด และการปล่อยน้ำเสีย
  ชื่อหาด หาดกะรน
  ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ลักษณะหาด เป็นหาดทรายขาวละเอียดและสะอาด มีสนทะเลและต้นตาล บรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวจึงเป็นสถานที่อาบแดด บริเวณชายหาดมีกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมาย
  สภาพปัญหา -
  ชื่อหาด หาดกะตะ
  ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ลักษณะหาด เป็นหาดทรายขาวสะอาด บรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัว มีแนวปะการังชายฝั่งติดต่อกันไปจนถึงเกาะปู มีกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย เป็นสถานที่นิยมมาอาบแดด
  สภาพปัญหา -
  ชื่อหาด หาดกะตะน้อย
  ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ลักษณะหาด เป็นอ่าวโค้งมีขนาดเล็กกว่าหาดกะตะและหาดกะรน ลักษณะเป็นหาดทรายขาวละเอียด การใช้ประโยชน์คล้ายคลึงกับหาดกะตะ มีกิจกรรมบนชายหาดทั้งทางน้ำและทางบก เป็นสถานที่นิยมมาอาบแดด สภาพปัญหา สิ่งก่อสร้างปิดทางเข้าหาด
  สภาพปัญหา -
  ชื่อหาด หาดไนหาน (แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามประกาศ พ.ศ. 2532)
  ที่ตั้ง ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ลักษณะหาด เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มีแนวเกาะบังคลื่นลมจึงเหมาะเป็นจุดจอดเรือยอร์ชจากทั่วโลก สามารถมองเห็นแหลมพรหมเทพ เป็นแหล่งพักผ่อนและดำน้ำ ด้านหลังชายหาดเป็นบึงหนองหาน
  สภาพปัญหา น้ำเสีย
   
   สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน  
   ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
   หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิง โปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
   เริ่มใช้งานตั้งแต่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓