You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 

ข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน
 • ป่าชายเลนคืออะไร
 • ระบบนิเวศป่าชายเลน
 • สถานการณ์ป่าชายเลน
 • พืชในป่าชายเลน
 • เห็ดและราในป่าชายเลน
 • สัตว์ในป่าชายเลน
 • ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลน
 • ปัญหาสาเหตุและผลกระทบ
 • ความสำคัญ / กฎหมาย / โทษ
 • การดำเนินงานของ ทช.
 • ป่าชายเลนในภูมิภาค / โลก
 • บทความ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • สารสนเทศป่าชายเลน
 • เขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลคดีการบุกรุกพื้นที่ป่่าชายเลน
 • สารคดีป่าชายเลน
 • การจัดการองค์ความรู้
 • ห้องสมุดทางทะเลและชายฝั่ง
 • มติ ครม.กฎระเบียบ ข้อบังคับ


 • การนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์

  โหวต:

  ผลโหวต


  qrcode

  ระบบนิเวศป่าชายเลน

        สิ่งไม่มีชีวิต ประกอบไปด้วย พวกธาตุอาหาร เกลือแร่ น้ำ พวกซากพืช ซากสัตว์ ยังรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ แสง ฝนความชื้น เป็นต้น

        สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย ผู้ผลิตในที่นี้หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ สามารถสังเคราะห์แสงเองได้ ได้แก่พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ในป่าชายเลน รวมไปถึง ไดอะตอม แพลงตอน พืช และสาหร่าย ผู้บริโภค คือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องพึ่งพาอาศัยพวกอื่น ได้แก่ พวกสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก เช่นแพลงตอนสัตว์ ปู ไส้เดือนทะเล และสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ เช่น ปลา กุ้ง ปู รวมไปถึง นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งบางชนิดเป็นพวกกินอินทรีย์ สาร บางชนิดเป็นพวกกินพืช บางชนิดเป็นพวกกินสัตว์และบางชนิดเป็นพวกที่กินทั้งพืชและสัตว์ ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตที่สำคัญในระบบนิเวศป่าชายเลนอีกอย่างคือ ผู้ย่อยสลาย ซึ่งหมายถึง พวกจุลินทรีย์ทั้งหลายที่ช่วยในการทำลายหรือย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์ให้เน่าเปื่อย ผุพัง จน ในที่สุดจะสลายตัวเป็นธาตุอาหารและปุ๋ย ซึ่งสะสมเป็นแหล่งอาหารในดินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ผลิตต่อไป ซึ่งได้แก่ รา แบคทีเรีย ในป่าชายเลนผู้ย่อยสลายยังรวมถึง ปูและหอยบางชนิดด้วย


      ในระบบนิเวศป่าชายเลนสิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนเหล่นี้จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างซับซ้อนทั้งในแง่การหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน แต่สามารถอธิบายง่ายๆ ได้ว่าเมื่อผู้ผลิตคือพันธุ์พืชเจริญเติบโตจากสังเคราะห์แสง ส่วนของต้นไม้ โดยเฉพาะใบไม้ กิ่งไม้และเศษไม้ จะร่วงหล่นทับถมในน้ำและดิน และถูกย่อยสลายโดยผู้ย่อย สลายกลายเป็นอินทรียวัตถุ ในที่สุดก็จะกลายเป็นแร่ธาตุอาหารของผู้บริโภคพวกกินอินทรีย์สาร พวกกินอินทรีย์สารนี้จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนอันอุดมสมบูรณ์แก่ สัตว์น้ำเล็กๆ และสัตว์เล็กๆ เหล่านี้จะเจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นอาหารของพวกกุ้ง ปู และปลา ขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ ตามลำดับ หรือบางส่วนก็จะตายและผุสลายตัวเป็นธาตุอาหารสะสมอยู่ใน ป่านั่นเอง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้จะถูกปรับให้เป็นไปอย่างสมดุลภายในระบบ ถ้าไม่ถูกรบกวน จากภายนอก
      
   
   สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน  
   ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
   หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิง โปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
   เริ่มใช้งานตั้งแต่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓