You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 

ข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน
 • ป่าชายเลนคืออะไร
 • ระบบนิเวศป่าชายเลน
 • สถานการณ์ป่าชายเลน
 • พืชในป่าชายเลน
 • เห็ดและราในป่าชายเลน
 • สัตว์ในป่าชายเลน
 • ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลน
 • ปัญหาสาเหตุและผลกระทบ
 • ความสำคัญ / กฎหมาย / โทษ
 • การดำเนินงานของ ทช.
 • ป่าชายเลนในภูมิภาค / โลก
 • บทความ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • สารสนเทศป่าชายเลน
 • เขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลคดีการบุกรุกพื้นที่ป่่าชายเลน
 • สารคดีป่าชายเลน
 • การจัดการองค์ความรู้
 • ห้องสมุดทางทะเลและชายฝั่ง
 • มติ ครม.กฎระเบียบ ข้อบังคับ


 • การนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์

  โหวต:

  ผลโหวต


  qrcode

  พืชในป่าชายเลน

        ป่าชายเลนเป็นสังคมพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลที่มีกระแสน้ำขึ้นลงอยู่เสมอและน้ำ มีความเค็มสูง และในบางพื้นที่ยังมีลมพัดแรงและแสงแดดจัด พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้จึง เป็นไม้ที่เจริญเติบโตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างไปจากสังคมพืชชนิดอื่น ดังนั้นพันธุ์ จำเป็นต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงลักษณะบางประการของระบบราก ลำต้น ใบ ดอก และ ผลทั้งลักษณะภายในและภายนอกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

   


  การปรับตัวที่เห็นได้ชัดในสังคมพืชบริเวณป่าชายเลน

        การปรับตัวที่เห็นได้ชัดในสังคมพืชบริเวณป่าชายเลน คือ การมีรากค้ำจุน เนื่องจากดินป่าชายเลนเป็นดินเลนอ่อน และรากหายใจเนื่องจากใต้ผิวดินลงไปมีอากาศไม่เพียงพอใบของไม้ป่าชาย เลนมีลักษณะพิเศษคือมีต่อมขับเกลือ ใบอวบน้ำ แผ่นใบเป็นมัน และมีปากใบ ที่ผิวใบด้านล่าง มี ผลงอกขณะที่ยังอยู่บนต้น ซึ่งผลเหล่านี้หลังจากที่หลุดจากต้นแม่ลงมาสู่พื้นดินแล้วจะทำให้ สามารถเจริญเติบโตทางความสูงได้อย่างรวดเร็ว

  พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย
  1. โกงกางใบเล็ก
  2. โกงกางใบใหญ่
  3. กระเพาะปลา
  4. ขลู่
  5. แคทะเล
  6. โคลงเคลงขน
  7. จาก
  8. จิกทะเล
  9. จิกสวน
  10. ชะคราม
  11. ช้าเลือด
  12. แดงน้ำ
  13. ต่อใส้
  14. ตะขบน้ำ
  15. ตะบัน
  16. ตะบูนขาว
  17. ตะบูนดำ
  18. ตาตุ้มทะเล
  19. ตีนเป็ดทะเล
  20. ตีนเป็ดทราย
  21. เตยทะเล
  22. ถอบแถบน้ำ
  23. ถั่วขาว
  24. ถั่วดำ
  25. เทพี
  26. ไทรย้อยใบทู่
  27. น้ำนอง
  28. น้ำนองตรัง
  29. นนทรี
  30. เบญจมาศน้ำเค็มู
  31. ใบพาย
  32. ปรงทะเล
  33. ปรงหนู
  34. ปอทะเล
  35. เป้งทะเล
  36. โปรงขาว
  37. โปรงแดง
  38. ฝาดดอกขาว
  39. ฝาดดอกแดง
  40. พังกา-ถั่วขาว
  41. พังกาหัวสุมดอกขาว
  42. พังกาหัวสุมดอกแดง
  43. โพทะเล (ก้านสั้น)
  44. โพทะเล (ก้านยาว)
  45. โพรงนก
  46. มะคะ
  47. มะนาวผี (ผลกลม)
  48. มะนาวผี (ผลเหลี่ยม)
  49. มะพลับ
  50. มังคะ
  51. รักทะเล
  52. รังกะแท้
  53. รามใหญ่
  54. ลำเท็ง
  55. ลำพู
  56. ลำพูทะเล
  57. ลำแพน

  58. ลำแพนหิน
  59. เล็บมือนาง
  60. สารภีทะเล
  61. สมอทะเล
  62. สักขี
  63. สำมะง่า
  64. สีง้ำ
  65. เสม็ดขาว
  66. แสมขาว
  67. แสมดำ
  68. แสมทะเล
  69. หูกว้าง
  70. หงอนไก่ทะเล
  71. หงอนไก่ใบเล็ก
  72. หยีน้ำ
  73. หลาวชะโอน
  74. หลุมพอทะเล
  75. หวายลิง
  76. เหงือกปลาหมอเครือ
  77. เหงือกปลาหมอดอกขาว
  78. เหงือกปลาหมอดอกม่วง

      
   
   สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน  
   ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
   หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิง โปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
   เริ่มใช้งานตั้งแต่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓