You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 

ข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน
 • ป่าชายเลนคืออะไร
 • ระบบนิเวศป่าชายเลน
 • สถานการณ์ป่าชายเลน
 • พืชในป่าชายเลน
 • เห็ดและราในป่าชายเลน
 • สัตว์ในป่าชายเลน
 • ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลน
 • ปัญหาสาเหตุและผลกระทบ
 • ความสำคัญ / กฎหมาย / โทษ
 • การดำเนินงานของ ทช.
 • ป่าชายเลนในภูมิภาค / โลก
 • บทความ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • สารสนเทศป่าชายเลน
 • เขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลคดีการบุกรุกพื้นที่ป่่าชายเลน
 • สารคดีป่าชายเลน
 • การจัดการองค์ความรู้
 • ห้องสมุดทางทะเลและชายฝั่ง
 • มติ ครม.กฎระเบียบ ข้อบังคับ


 • การนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์

  โหวต:

  ผลโหวต


  qrcode

  ปัญหาสาเหตุ และผลกระทบจากการทำลายป่าชายเลน

         ปัญหา พื้นที่ป่าชายเลนลดลงอย่างต่อเนื่องเกิดจากสาเหตุหลายประการร่วมกัน ที่สำคัญคือ การ ขยายตัวของประชากร ทำให้มีการพัฒนากิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่สำคัญคือ การประมงและการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การทำเหมืองแร่ การเกษตรกรรม การขยายตัวของแหล่งชุมชน การสร้าง ท่าเทียบเรือ การสร้างถนนและสายส่งไฟฟ้า การอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้า การขุดลอกร่องน้ำ การทำนา เกลือ การตัดไม้เกินกำลังการผลิตของป่า และกิจกรรมอื่น

  สาเหตุ หลายกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าชายเลนเป็นเพราะเห็นว่าการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชาย เลน ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการประกอบการ เพราะป่าชายเลนเป็นพื้นที่ป่าสงวนมีกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับไม่รัดกุม ทำให้มีผู้บุกรุกจำนวนมาก และการจับกุมทำได้ไม่ทั่วถึง สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ สืบเนื่องมาจาก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชายเลนยังไม่เพียงพอและยังไม่ถูกต้องนักในกลุ่มบุคคลระดับต่างๆ ทำให้ไม่ เห็นความสำคัญของป่าชายเลน เป็นผลให้การใช้ประโยชน์ป่าชายเลนเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม

  ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลน หลายประการ เช่น อุณหภูมิน้ำสูงขึ้น ปริมาณธาตุอาหารลดลง ความเค็มเพิ่มขึ้น น้ำขุ่นข้น มีปริมาณสารพิษ ในน้ำ เกิดการพังทลายของดิน มีการเปลี่ยนแปลงชนิด ปริมาณและลักษณะโครงสร้างของพืชและสัตว์น้ำ ที่ สำคัญคือมีผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศในป่าชายเลนและระบบนิเวศอื่นในบริเวณชายฝั่งและ ใกล้เคียงป่าชายเลน ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจและประชาชนและของประเทศโดยรวม และยากที่จะ ฟื้นฟูให้กลับเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมได้แม้จะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล
      

   สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน  
   ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
   หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิง โปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
   เริ่มใช้งานตั้งแต่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓