You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 

ข้อมูลทรัพยากรหญ้าทะเล
 • วิวัฒนาการ
 • ชนิดพันธุ์
 • การแพร่กระจาย
 • ภาพรวมหญ้าทะเลในไทย
 • ภาวะคุกคาม
 • คุณค่าทางเศรษฐกิจและการประมง
 • สัตว์ทะเลและสาหร่ายทะเล
 • การย้ายปลูกหญ้าทะเล
 • การอนุรักษ์และจัดการ
 • แนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคต
 • ข้อคิดเห็น / เสนอแนะ
 • ผลกระทบของสึนามิ
 • แหล่งหญ้าทะเลในไทย
 • ภาครวมหญ้าทะเลในไทย 

 • สารสนเทศหญ้าทะเล
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • สารคดีหญ้าทะเล
 • การจัดการองค์ความรู้
 • ห้องสมุดทางทะเลและชายฝั่ง
 • มติ ครม.กฎระเบียบ ข้อบังคับ


 • การนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์

  โหวต:

  ผลโหวต


  qrcode


  การอนุรักษ์และจัดการหญ้าทะเล

       ในอดีตการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังและป่าชายเลน ได้รับความสนใจมาก แต่ในเรื่องของหญ้าทะเลยังได้รับความสนใจน้อย อาจเป็นเพราะว่านักวิจัยด้านทรัพยากรหญ้าทะเลในประเทศไทยขาดแคลน ทำให้มีข้อมูลพื้นฐานอยู่น้อย

       แม้จะได้มีการศึกษาเรื่องหญ้าทะเลอยู่บ้างก็ตาม ในโครงการ ASEAN-Australia:LCR ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 ต่อมาโครงการ UNEP GEF Project ในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นโครงการในระดับภูมิภาคทะเลเอเชียตะวันออก ดำเนินการโดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อจัดทำโปรแกรมยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งของภูมิภาคและสนับสนุนให้มีการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพการจัดการแบบบูรณาการในกลุ่มประเทศประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีประเด็นทรัพยากรหลัก ดังนี้ ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล พื้นที่ชุ่มน้ำ มลพิษจากแผ่นดิน และประมง ในโครงการดังกล่าวได้สรุปสถาณภาพของทรัพยากรต่างๆ รวมถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น และได้มีการเสนอพื้นที่สาธิตเพื่อการทดลองร่วมกันบริหารจัดการแบบบูรณาการ ระหว่างการศึกษา สรุปข้อมูลในช่วงแรกของโครงการ ด้านหญ้าทะเลก็ได้มีการประชุมหน่วยงานต่างๆ รวมถึงองค์กรเอกชน กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ และหน่วยงานราชการ ในการให้และรวบรวมข้อมูลในระดับหนึ่ง เฉพาะพื้นที่ในอ่าวไทย เพื่อกำหนดร่างแผนการจัดการแหล่งหญ้าทะเลระดับชาติต่อไปเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

       อย่างไรก็ตามในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2534 ทางฝั่งทะเลอันดามัน โดยเฉพาะบริเวณหาดเจ้าไหม เกาะตะลิบง จังหวัดตรัง และบริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต ได้มีแผนอนุรักษ์หญ้าทะเลเกิดขึ้นโดยองค์กรเอกชน กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ และหน่วยงานราชการของจังหวัด ได้ร่วมมือกันป้องกัน ดูแล มิให้มีการทำลายหญ้าทะเลจากเครื่องมือประมง แต่การเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลบางแห่ง อันมีสาเหตุที่เกิดจากตะกอนในทะเลยังไม่สามารถที่จะหามาตรการมาหยุดยั้งได้ จึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อวางแผนต่อไปในอนาคต

       พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ ควรได้รับการพิจารณาให้มีการอนุรักษ์ ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดตรังทั้งหมด แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวพังงาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา(บ้านป่าคลอก) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เกาะกระดาด และเกาะหมาก จังหวัดตราด เกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

       ทั่วโลกมีการตื่นตัวในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งหญ้าทะเล โดยมีการจัดตั้งองค์กรอิสระ เครือข่ายระหว่างประเทศในการเฝ้าระวังติดตามผล ตรวจสอบสถานภาพของหญ้าทะเล เช่น Seagrass Net(www.seagrassnet.org),Seagrass watch(www.seagrasswatch.org) ส่วนประเทศไทยเริ่มมีการอบรมสมาชิก เรื่อง การเฝ้าระวังหญ้าทะเลโดยการจัดการของภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ที่จังหวัดตรัง และในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยายาลัยมหิดลและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เป็นแกนนำในการจัดทำแผนแม่บทหญ้าทะเลแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้แผนแม่บทหญ้าทะเลฝั่งอ่าวไทยได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

   

   
     
   
     
   
     

   

   
   สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน  
   ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
   หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิง โปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
   เริ่มใช้งานตั้งแต่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓