งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย
การประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน
DMCR Application
รัชกาลที่ 10
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
คำสอนของพ่อ
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ประเทศไทย (IUCN) ดำเนินการจัดประชุมระดับอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มอาเซียน (ASEAN conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region 2017) ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางและมาตรการร่วมกันในการลดปริมาณขยะลงทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องขยะทะเลให้เป็นที่รับทราบและเกิดการขับเคลื่อนร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย องค์กรท้องถิ่น นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชน

ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
เบอร์โทรศัพท์ 02 141 1333

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us