รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6

 หัวข้อการนำเสนอ

1.  ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยา
2.  สมุทรศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (อุตุนิยมวิทยา การสำรวจระยะไกล ภูมิสารสนเทศ)
3.  ประมง และการเพาะเลี้ยง
4.  เทคโนโลยีทางทะเล (เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม)
5.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล 
6.  ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ในมิติด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม โลจิสติกส์ พาณิชยนาวี (กฏหมายทางทะเล)

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖