รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6

ประเทศไทยในอนาคตต้องพึ่งพาทรัพยากรจากทะเลเพื่อความรุ่งเรืองของประเทศ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ได้มีความตกลงและร่วมมือจัด "การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล" ขึ้นในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดไปแล้ว 5 ครั้งด้วยกัน กล่าวคือ

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมตะวันนา รามาดา ซึ่งสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม
ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดให้มี "การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6" ภายใต้หัวข้อ " One World One Sea; New and more value of the Seas" ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


ทั้งนี้ การจัดประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางทะเล เทคโนโลยีทางทะเล เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรทางทะเล พร้อมๆกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในระดับต่าง ๆ ต่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทะเลไทย


รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ตลอดถึงภาคเอกชนและผู้สนใจทั่วไป ได้นำเสนอผลงานวิชาการ (ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ การรับฟังการแสดงปาฐกถาและบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ การอภิปรายและเสวนาวิชาการในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย และการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติและระดับโลกที่เกิดขึ้น เพื่อความร่วมมือในการดูแลผลประโยชน์ทางทะเลของไทย

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖