รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6

- Template-Abstract
Template-Proceeding
- Poster Description

   1. รายละเอียดการนำเสนอ Poster Presentation
   2. กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาด A0 (กว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร) จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง
   3. รายละเอียดการนำเสนอแบบโปสเตอร์
       3.1 ตราสัญญลักษณ์การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 มุมซ้ายบน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 cm x 10 cm
       3.2 ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
       3.3 ชื่อผู้ทำวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
       3.4 บทคัดย่อ
       3.5 หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์การวิจัย
       3.6 วิธีวิจัย
       3.7 ผลการวิจัยและอภิปรายผล
       3.8 บทสรุป
       3.9 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
       3.10 เอกสารอ้างอิง (เฉพาะที่อ้างอิงในโปสเตอร์)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖