รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
08:00 น.
ลงทะเบียน
08:30 น.
นิทรรศการโปสเตอร์
09:00 น.
บรรยายพิเศษ
09:00 น.
พิธีเปิด
09:30 น.
เสวนากลุ่ม "Coastal Erosion"
10:15 น.
บรรยายพิเศษ
"อัญมณีกับทะเล / Up-cycling"
11:00 น.
บรรยายพิเศษ
"One World One Ocean"
ผลประโยชน์ชาติ เศรษฐกิจโลก
บนทะเลสีคราม
11:00 น.
เสวนากลุ่ม "Red tide"
น้ำทะเลเปลี่ยนสี ปัญหาใคร
11:00 น.
นำเสนองานวิจัย
13:30 น.
เสวนากลุ่ม "IYOR 2018
อนุกรมวิธานทะเล"
13:30 น.
บรรยายพิเศษ "IUU Fishing"
13:00 น.
บรรยายพิเศษ "ขยะทะเล"
14:30 น.
นำเสนองานวิจัย 
14:30 น.
เสวนากลุ่ม "บทบาทของชุมชนต่อการวิจัยทะเลไทย"
14:30 น.
สรุปการประชุม
17:30 น.
ประชุมใหญ่สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย 
15:30 น.
นำเสนองานวิจัย
15:00 น.
พิธีปิด
18:30 น.
งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม
17:00 น.
นิทรรศการโปสเตอร์
เจอกันใหม่อีก 2 ปี

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖