สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช.
ปั่นวิ่ง รวมใจรักษ์โลมา ตราด
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
รัชกาลที่ 10
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
การส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.2560

1. ชื่ออาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ชื่อภาษาอังกฤษ Marine Rangers

2. วัตถุประสงค์การเกิดอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ/ การพึ่งตนเอง/การประสาน/การสร้างจิตสำนึกและการได้รับการช่วยเหลือและเป็นกลไกจากภาคประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่ภาครัฐ

3. คุณสมบัติของอาสาสมัครฯ มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเห็นชอบ อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ฃ

4. สิทธิประโยชน์เมื่อเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล 

4.1 มีเครื่องแต่งกาย/ประดับเครื่องหมาย (ตราสัญลักษณ์ ผ้าพันคอ ธง)
4.2 ได้รับบัตรประจำตัว (บัตรนี้สามารถนำไปเข้าชม ฟรี จากหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต อุทยานฯ เป็นต้น)
4.3 เข้าร่วมประชุม สัมมนา โครงการ กิจกรรม ตามที่กรมฯ เป็นผู้จัดและกำหนด
4.4 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” ตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us