เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
การส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.2560

1. ชื่อภาษาไทย "อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล" ชื่อภาษาอังกฤษ "Marine Rangers"

2. วัตถุประสงค์ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล MARINE RANGER

      (1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็ง กระบวนการเรียนรู้และพึ่งตนเองของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง
     (2) เพื่อประสานการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระหว่างระดับนโยบาย และระดับชุมชน
     (3) เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นของตนเอง

3. หน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีดังนี้

     (1) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือการปฏิบัติงานราชการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามที่ได้ร้องขอ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งอาสาสมัครต้องอยู่ในความควบคุม กำกับ ดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ หรือมีอำนาจในการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอย่างใกล้ชิด
     (2) ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น
     (3) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักให้ภาคประชาชนรู้สภาพปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของท้องถิ่นและสามารถกำหนดแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาเองได้ รวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ หรือชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     (4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชน
     (5) ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับและแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบาย ข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
     (6) สดับตรับฟังข่าว หรือหาข่าวการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือเป็นภัยร้ายแรงต่อส่วนรวม หรือประเทศชาติ
     (7) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชน

4. สิทธิสำหรับผู้เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
 
     (1) แต่งเครื่องแต่งกาย และประดับเครื่องหมายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (เครื่องหมายเชิดชูเกียรติมี 2 ระดับ ประกอบด้วย “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” ตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด)
     (2) ได้รับบัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
     (3) เข้าร่วมประชุม สัมมนา โครงการ หรือกิจกรรม ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนด
     (4) มีสิทธิในการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
     (5) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพื่อทำหน้าที่แทนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
     (6) อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลที่ปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีสิทธิได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เข็ม และอื่นๆ เพื่อยกย่องในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     (7) นำเสนอข้อมูล และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือพิจารณาสถานภาพของคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
     (8) ได้รับการสนับสนุนในการเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     (9) สิทธิอื่นตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนด 


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖