การประชุมการป่าไม้ 2561
วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
การส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 ที่มาของโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ผ่านแนวทางการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยเป็นทรัพยากรที่สำคัญและทำรายได้เข้าสู่ประเทศผ่านการท่องเที่ยวทางทะเล รวมทั้งทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่อย่างมหาศาลที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข่าวสารที่ออกไปสู่โลกภายนอก พบว่ามีการทำลายทรัพยากรทางทะเลอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งตั้งใจ ลำพังเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีน้อย ไม่เพียงต่อการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งประเทศ ทำให้ความสำคัญของเครือข่ายภาคีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในรูปแบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลจัดการทรัพยากร เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและได้รับผลกระทบโดยตรงจากทรัพยากร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 8 เล่ม 135 ตอนพิเศษ 11 ง วันที่ 18 มกราคม 2561

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖