DMCR NEWS

โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ
โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ
ผลการดำเนินงานของ ทช.

ผลการดำเนินงานของกรม ทช.

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับมอบนโยบายจากรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาพื้นที่ปาชายเลนที่อยู่ใกล้เมือง เพื่อเข้าในโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 20 แห่ง 16 จังหวัดชายฝั่งทะเล พื้นที่รวมประมาณ 10,000 ไร่ เพื่อมอบให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สันทนาการ และพื้นที่ใช้ประโยชน์โดยรวมของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานเปิดโครงการป่าในเมืองโดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ดังต่อไปนี้

          1. วันที่ 21 มกราคม 2561 เปิดโครงการ “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” พื้นที่ 500 ไร่ บริเวณสวนสาธารณะโขดปอ พระเจดีย์กลางน้ำ ปากแม่น้ำระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

          2. วันที่ 30 มีนาคม 2561เปิดโครงการ “ป่าชายเลนบ้านปากกระแดะ” พื้นที่ 320 ไร่ บริเวณพื้นที่โครงการบ้านปากกระแดะหมู่ที่ 7 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี

          3. วันที่ 30 มีนาคม 2561เปิดโครงการ “ป่าชายเลนบ้านแหลมโพธิ์-แหลมทราย” พื้นที่ 400 ไร่ บริเวณพื้นที่โครงการบ้านแหลมโพธิ์-แหลมทราย หมู่ที่ 5 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี

          4. วันที่ 30 มีนาคม 2561เปิดโครงการ “ป่าชายเลนบ้านห้วยทรัพย์” พื้นที่ 600 ไร่ บริเวณพื้นที่โครงการบ้านห้วยทรัพย์ หมู่ที่ 4 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

          5. วันที่ 25 เมษายน 2561 เปิดโครงการ “มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส
พื้นที่ 1,000 ไร่ บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

แผนการดำเนินงานต่อไป

          1. เดือนพฤษภาคม 2561 เปิดโครงการ “ป่าชายเลนระนอง”พื้นที่ 2,080 ไร่ บริเวณพื้นที่โครงการ
หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ ตำบลบางนอน ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

          2. เดือนมิถุนายน 2561 เปิดโครงการ “ป่าชายเลนพังงา”พื้นที่ 700 ไร่ บริเวณพื้นที่โครงการบ้านวังหม้อแกง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา