นโยบายเว็บไซต์

 

 นโยบายเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  Website Policy of Department of Marine and Coastal Resources

(www.dmcr.go.th)

 

1.วัตถุประสงค์

เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการใช้บริการข้อมูล และระบบงานบนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

   

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

          2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ การเข้าถึง การสร้าง การส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความ ลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า เนื้อหา

          2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

          2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

          2.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

          2.5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

          2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

          2.7 ในกรณีที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

          3.1 ผู้ใช้บริการ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือเพื่อรับข้อมลข่าวสารและการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

          3.2 ผู้ใช้บริการ จะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

          3.3 ผู้ใช้บริการ จะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

          3.4 ผู้ใช้บริการ จะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

          3.5 ผู้ใช้บริการ จะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

          3.6 ผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

          3.7 ผู้ใช้บริการ จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

 

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

          4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

 

5. การปฏิเสธความรับผิด

          5.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการเข้าใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคล จากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

   

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

          6.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

          6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

          7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย   

เอกสารแนบ

นโยบายเว็ปไซต์ กรม ทช | Type : .pdf | Size : 0.06 Mb | Download : 365