สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี)

เลขที่ 237 หมู่ 10 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

ประวัติหัวหน้าสถานีฯ 6 (เพชรบุรี)

1. ชื่อ นายไพโรจน์ นาครักษา

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 ( เพชรบุรี )

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. สถานที่ทำงาน สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 ( เพชรบุรี )

เลขที่ 237 หมู่ที่ 10 ต. บางขุนไทร

อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี

โทรศัพท์ 032 – 400826

4. การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ โรงเรียนป่าไม้ จ. แพร่

ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5. ประสบการณ์ในการทำงาน

- งานเพาะชำกล้าไม้ สำนักป่าไม้เขตบ้านโปร่ง จังหวัดราชบุรี

- งานอนุญาต สำนักงานป่าไม้ จังหวัดตาก

- หัวหน้างานใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สำนักป่าไม้ จังหวัดตาก

- ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก

- หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร. 3 จังหวัดตราด

- หัวหน้าสายตรวจปราบปราม สำนักงานป่าไม้เขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

- หัวหน้าสายตรวจปราบปราม สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี

- ผู้ช่วยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 ( เพชรบุรี )

- หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี)