DMCR ABOUT US

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

          1.1 เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่ หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

          1.2 ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อเป็นสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความ สนใจ (Interests) และที่อยู่ (Address)

          1.3 เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพใน การให้บริการของเว็บไซต์จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี ( IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นดูเว็บ (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยม ชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

          1.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้  

 

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

          2.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อ ใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์เท่านั้น

          2.2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

          2.3 ในกรณีที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ เป็นต้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

3. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญยิ่ง เว็บไซต์จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

 

4. การใช้คุกกี้ (Cookies)

          “คุกกี้” คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ยังโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ เพื่อทำการเก็บ ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมไว้ เมื่อผู้ใช้บริการมีการเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆอีกครั้งในภายหลัง โปรแกรมค้นดูเว็บจะจดจำได้ว่าผู้ใช้บริการเคยเข้าเยี่ยมชมแล้ว จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำ เว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวม ไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป  

 

5. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

6. การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟัง ข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

          ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

          โทรศัพท์: 0 2141 1314

          โทรสาร : 0 2143 9253

          Email : it@dmcr.mail.go.th

ดาวน์โหลด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรม ทช.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 554