DMCR CALENDAR

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษเรื่องขยะทะเล

  • 12 ธ.ค. 2561
5 มี.ค.
2562

ช่วงเวลา :

08.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ :

โรงแรม สุโขทัย แอนด์ รีสอร์ท

หน่วยงาน :

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เพื่อผลักดันและเสริมการดำเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฉบับใหม่ หรือ AEC Blueprint 2025 ให้เกิดผลลัพธ์รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประเทศที่เป็นประธานอาเซียนในแต่ละปี (ผลัดกันเป็นประธานเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ) จะเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจที่จะให้ความสำคัญและผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในปีนั้นๆ (Priority Deliverables) ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบใน AEC Blueprint 2025 ถือเป็นผลงานเด่น และเป็นสิ่งที่สมาชิกอาเซียนจะร่วมกันผลักดันให้แล้วเสร็จ

นับแต่เริ่มใช้ AEC Blueprint 2025 เป็นคัมภีร์เศรษฐกิจเล่มใหม่ในระยะ 10 ปี (ปี 2559-2568) สปป.ลาว ประธานอาเซียนปี 2559 ให้ความสำคัญกับเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) และการท่องเที่ยว ผลงานเด่นปีนั้น ได้แก่ การจัดทำกรอบด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน การเปิดตัวระบบ Tariff Finder ซึ่งเป็นระบบค้นหาข้อมูลภาษีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันของสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาของอาเซียน การจัดทำกรอบแนวทางสำหรับสมาชิกอาเซียนเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ MSMEs และแผนงานการให้บริการของภาครัฐในการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งฟิลิปปินส์ประธานปีต่อมา ได้สานต่อประเด็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริม MSMEs และประเด็นใหม่ๆ เช่น การค้าบริการ นวัตกรรมและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผลักดันให้อาเซียนใช้ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (ASEAN-wide Self-Certification Scheme)

สำหรับผู้ประกอบการเป็นระบบเดียวกันทั้งอาเซียน การจัดทำตัวชี้วัดการอำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายในภูมิภาค โดยตั้งเป้าให้สมาชิกอาเซียนลดต้นทุนการทำธุรกรรมทางการค้าลง 10% ในปี 2563 การผลักดันให้ MSMEs สามารถร่วมอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทขนาดใหญ่ การเร่งรัดจัดทำความตกลงการค้าบริการอาเซียนฉบับใหม่ การจัดทำปฏิญญาด้านนวัตกรรมของอาเซียนเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และจัดทำแผนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน เป็นต้น

สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้นำเสนอ 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การส่งเสริมนวัตกรรมและความเชื่อมโยงด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2) การปรับปรุงการอำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน (3) การรวมกลุ่มการค้าบริการและการลงทุนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น (4) การสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวย (5) การส่งเสริมความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียน ภายใต้ธีม “Resilient and Innovative” (ที่มีความเข้มแข็งและนวัตกรรม) ผ่านการดำเนินงานสำคัญ อาทิ การจัดทำความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อาเซียน การจัดทำกรอบการบูรณาการด้านดิจิทัลเพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกกำหนดและดำเนินนโยบายในการส่งเสริมการรวมกลุ่มด้านดิจิทัล การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ครบทุกประเทศ การสรุปผลการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าบริการอาเซียนฉบับใหม่ การพัฒนาหลักเกณฑ์ในการสร้างอาคารสีเขียว เป็นต้น

ปี 2562 ไทยจะรับบทบาทในการเป็นประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ โดยพิธีรับมอบวาระการเป็นประธานจะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 เดือน พ.ย.นี้ ซึ่งไทยมีความตั้งใจอย่างยิ่งยวดที่จะส่งเสริมประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งอาเซียนและไทย รวมทั้งสานต่อประเด็นที่ประธานอาเซียนในปีนี้ให้ความสำคัญ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนา MSMEs การอำนวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งตอบโจทย์แนวโน้มของโลก ในการลดต้นทุนการทำธุรกรรมทางการค้า และช่วยเหลือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของอาเซียน โดยผลักดันการดำเนินมาตรการต่างๆ ภายใต้ AEC Blueprint 2025 ให้รุดหน้าโดยเร็ว

การดำเนินการเหล่านี้แม้จะมีความท้าทาย แต่ไทยก็พร้อมเป็นหัวหอกสำคัญ ในการผนึกกำลังของอาเซียนเพื่อมุ่งสู่ผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนชาวอาเซียนและประชาชนชาวไทยอย่างสูงสุด ในปี 2562 ที่จะถึงนี้ถือเป็นวาระสำคัญที่ประเทศไทยจะได้ขึ้นนั่งเก้าอี้ “ประธานอาเซียน” รับไม้ต่อจากประเทศสิงคโปร์อาเซียนถือเป็นประชาคมเศรษฐกิจแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากไทยแล้ว ยังประกอบด้วยอีก 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันอนุภูมิภาคแห่งนี้กำลังได้รับความนิยมด้านการลงทุน และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าจับตา

ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษเรื่องขยะทะเล โดยมอบให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยกำหนดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม สุโขทัย แอนด์ รีสอร์ท ถ.สาธรใต้ กรุงเทพฯ

 

ภาพจากการประชุมเรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของไทยและประเทศอาเซียน รวมถึงจีน เข้าร่วมประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ