DMCR CALENDAR

การประกวดแต่งกลอนแปด หัวข้อ "คุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

  • 5 ก.พ. 2562
28 ก.พ.
2562

ช่วงเวลา :

08.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ :

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หน่วยงาน :

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแต่งกลอน
ภายใต้หัวข้อ "คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมแต่งคำประพันธ์ในรูปแบบของกลอน รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าประกวด ในหัวข้อ “คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์ กติกา และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ www.dmcr.go.th/miniprojects/134/29395 หัวข้อ การประกวดแต่งกลอน

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
          - ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องแต่งคำประพันธ์ในรูปแบบของกลอน 8 จำนวน 4 บท ตามหัวข้อที่กำหนด
          - คำประพันธ์จะต้องมีเนื้อหา ไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดการแตกแยกในสังคม
          - คำประพันธ์ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นบทกลอนที่แต่งขึ้นมาใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบหรือกระทำการละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่เคยส่งเข้าประกวดในเวทีอื่น หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมาส่งเข้าร่วมประกวด หากตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และหากได้รับรางวัลและคณะกรรมการสืบทราบ หรือถูกตรวจพบในภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลคืน
          - ผู้สมัครสามารถส่งบทกลอนเข้าประกวดได้เพียง 1 ชิ้นงานต่อ 1 คน เท่านั้น

เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย
          - ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี
          - ความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหา
          - กวีโวหาร
          - คุณค่าและความเหมาะสมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด
          ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลา 16.30 น.

การตัดสินโดยคณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ 3 ท่าน ประกอบด้วย
          1. อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
          2. อาจารย์สุรชัย จันทิมาธร
          3. อาจารย์คำแพง ป้องจันลา

เงื่อนไขการประกวด
          - ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dmcr.go.th/miniprojects/134/29395 หรือสแกน QR Code หรือ Facebook : www.facebook.com/dmcrth
          - ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครใดที่ไม่เป็นไปตามกติกาข้างต้น
          - บทกลอนที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีสิทธิที่จะนำมาตัดต่อดัดแปลง หรือทำซ้ำ เพื่อประกอบการทำสื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สู่ประชาชน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทราบล่วงหน้า
          - ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยชอบธรรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีสิทธิในการเผยแพร่ผลงานที่เห็นสมควร
          - ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยจะฟ้องร้องมิได้

การประกาศผล 
          ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.dmcr.go.th/miniprojects/134/29395

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด
          เงินรางวัลรวมสูงสุดจะเท่ากับ 17,000 บาท
          รางวัลที่ 1 : 10,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          รางวัลที่ 2 : 5,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          รางวัลที่ 3 : 2,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          *** ภายหลังการประกวดบทกลอนที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จะเป็นสมบัติของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การส่งผลงาน 
          พิมพ์คำประพันธ์ในรูปแบบของกลอน 8 ที่แต่งด้วยตนเองลงในใบสมัคร ตามแบบฟอร์มการแต่งกลอน ที่กำหนด ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word โดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษรขนาด 16 ปริ้นท์เอาท์ แล้วลงลายมือชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และสแกนหรือบันทึกไฟล์เป็น PDF พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วส่งมาที่ Email : IT@dmcr.mail.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
          สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ประกวดแต่งกลอน)
          เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
          ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
          นายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ โทรศัพท์ 086 613 2268 โทรสาร 02 143 9250

<<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>>

กิจกรรมอื่น ๆ