DMCR CALENDAR

วันทะเลโลก ปี 2020

  • 20 พ.ค. 2563
8 มิ.ย.
2563

ช่วงเวลา :

08.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ :

ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ สทช.ที่ 1-7

หน่วยงาน :

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันทะเลโลก ปี 2020

 

จัดกิจกรรมในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยส่วนกลางจะจัดขึ้น ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนภูมิภาคทั้ง 7 ในพื้นที่ที่ติดชายฝั่งทะเล เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล รวมถึงให้ทั่วโลกได้ตื่นตัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อีกทั้ง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ และร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลสืบไป