DMCR CALENDAR

กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

  • 23 ก.ย. 2564
6 พ.ย.
2564

ช่วงเวลา :

08.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ :

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

หน่วยงาน :

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรตเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา  วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

          ในการนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมบริจาคจตุปัจจัยตามจิตศรัทธาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีในพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงปฏิสังชรณ์พระอารามหลวงให้มีความสง่างามเจริญรุ่งเรือง โดยโอนเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน "เงินฝากกฐินกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) เลขที่บัญชี 955-6-00241-3 หรือโทรแจ้งการโอนเงินได้ที่ส่วนการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โทร 0 2141 1260 โทรสาร 0 2143 9243 

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่าน ขอบุญกุศลในครั้งนี้ไต้โปรดดลบันดาลให้ท่านประสบความสุขความเจริญตลอดไป